На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица EN