НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2016

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

от 10.01.2017 г.  до 20.01.2017 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2017 г. за дейността на ЛЗ през 2016 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За информация по отчетната кампания – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Posted on 27th октомври 2016 in Информация за лечебните заведения

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

            Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

            Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2016 от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъдат предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2016г.

            Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

  1.  Оферта /по образец/.
  2.  Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
  3.  Проект за договор.

            Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 16.30 ч. на 24.10.2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

 

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2016г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-272/03.10.2016г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2016 г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 12,00 ч. на 14.10.2016 г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Валентин Цанков – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879125316.

Информационни материали

ТУЛАРЕМИЯ

АНТРАКС

БРУЦЕЛОЗА

Надзор на менингити, менингоенцефалити и случаите на Гилен – Баре синдром

Мерки за засилване на епидемиологичния надзор

Уважаеми колеги

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за  учебната 2016/2017г. е публикувано на сайта на Академията (в частта „Академична дейност”-„Учебна дейност), откъдето могат да бъдат изтеглени заявления за участие в обученията.

Допълнителна информация може да получите на следните телефони: (02)9225418; (02)9225190 – Учебно-научен отдел.

План разписание МУ-София

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри  през 2017 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2017 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите  могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №5. Срок за подаване на заявките – 01.08.2016 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-00-34/06.06.16г., относно доставка на ваксини през 2016г.

Допълнително приложение /таблица/ към Сведението за извършените имунизации и реимунизации за второ тримесечие на 2016г. за ваксина Тетраксим на 6 години

На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-26-32/22.04.2016г., относно посещение на деца в детски и учебни заведения без документация за проведени задължителни имунизации според възрастта.