РЗИ – Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2017/2018г.

Posted on 11th октомври 2017 in Новини

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

РЗИ – Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2017/2018г.

 

“Инфлувак”  –       цена  7.90 лв.

Цена на манипулацията –   2.00 лв.

Общо:     9.90 лв.

 • считано от 18.10.2017г., поради изчерпване на количествата,   имунизацията с ваксина „Инфлувак“ е преустановена. Продължава имунизирането с ваксина “Ваксигрип Тетра”.

“Ваксигрип Тетра” –     цена  19.80 лв.

Цена на манипулацията –   2.00 лв.

Общо:     21.80 лв.

 

Работно време на кабинета

От 9.00 ч. до 16ч.

почивка от 12.00 до 12.30 ч.

телефон за връзка – 064/ 823-759

РЗИ – Плевен, ет.III, к-т № 306

ВАЖНО!!! От 30.10.2017г. РЗИ – Плевен преустановява имунизирането с противогрипни ваксини.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „младши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 5th октомври 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2017г от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъде предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2017г.

Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

 1. Оферта /по образец/.
 2. Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
 3. Проект на договор.

Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 10.00 ч. на 09.10.2017 г.

На вниманието на потребителите на административни услуги

Posted on 31st август 2017 in Новини

Уведомяваме Ви, че считано от 30.08.2017г. таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Плевен могат да бъдат заплатени с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.

Превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции /СПИ/ в Република България за периода 2017-2020г.

Posted on 30th август 2017 in Новини

Към РЗИ – Плевен функционира от 2003г. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/. В КАБКИС се предоставя възможност на желаещите да узнаят своя ХИВ статус при спазване на следните принципи:

 • анонимност – личните данни на клиента и резултатите от теста остават поверителни;
 • доброволност – изследването за СПИН е по желание;
 • конфиденциалност – всички данни за клиента, резултатите от теста и споделената информация остават поверителни;
 • безплатно.

Кабинетът се намира в гр. Плевен в сградата на РЗИ, ул. Княз Александър Батенберг І № 7, ет.3, к-т 307. Работното време е от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 17.00ч. С цел осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги е осигурен мобилен кабинет за работа на терен.

Във връзка с изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България за периода 2017-2020г., от 21.08.-30.11.2017г. РЗИ – Плевен, съвместно с представители на Фондация „Социални и здравни алтернативи“ – гр. Плевен ще предоставят дейности на терен. Дейностите са по „Приоритетна област 1. Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи“:

 • лица, инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/;
 • мъже, които правят секс с мъже /МСМ/.

Целта е ограничаване на разпространението на ХИВ и СПИ чрез:

 • промоция на здраве и здравословен начин на живот сред рисковите групи, разпространение и промоция на здравно-образователни информационни материали и предоставяне на кондоми;
 • пред и следтестово консултиране и изследване за ХИВ и сифилис.

Изследването за ХИВ ще се извършва на място с бързи тестове. Взетите кръвни проби за сифилис ще се изследват в отдел МИ на РЗИ – Плевен.

За достигане до местата за работата на терен е осигурен мобилен медицински кабинет /ММК/.

Изпълнението на дейностите е съгласно предварително изготвен график за работа на терен, съгласуван с РЗИ – Плевен.

 

На вниманието на директорите на училищата в област Плевен

Posted on 30th август 2017 in Новини

Наредба №10/2014г. на МЗ за здраните изисквания за съставяне и оценка на седмичните учебни разписания е изменена и допълнена от 18.04.2017г. и влиза в сила за новата учебна година.

На вниманието на ОПЛ

Уважаеми колеги,

На основание чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗЗД  ОПЛ  имат задължение да съдействат на органите за закрила на детето,  относно деца, които са в рискова ситуация, включително случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни момичета.

С оглед на гореизложеното предоставям информация за телефон, имейл и адрес на Дирекция „Соц. Подпомагане“ –  Плевен /за общините Плевен и Пордим/ за уведомяване, както следва:

 • Адрес: гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, ет.2;
 • Телефон на отдел „Закрила на детето“: 064/ 88 27 32;
 • Имейл: dsp-pleven@asp.government.bg

Съобщение

Posted on 13th юли 2017 in Новини

На вниманието на Иван Христов Галишки

Административни услуги, образци

Posted on 27th юни 2017 in Административни услуги

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения


1.(961)Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

ЗАЯВЛЕНИЕ за недостатъчност по чл.81/1/ т.1 от ЗЛЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ за недостатъчност по чл.81/2/ от ЗЛЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Удостоверение за недостатъчност по чл.59б ал.7 от ЗЗО

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Удостоверение за недостатъчност по чл.59б ал.7 от ЗЗО

УДОСТОВЕРЕНИЕ за недостатъчност по чл.81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за недостатъчност по чл.81, ал.2 от ЗЛЗ


2.(1335)Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на лечебно заведение

УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис


3.(1659)Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата на лечебно заведение

УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис


4.(465)Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ

ЗАПОВЕД за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис


5.(1793)Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи на лечение

КНИГА за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно бъздействие върху индивидуалното здраве

СЪГЛАСИЕ за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на неконвенционална практика


6.(1088)Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи на лечение

ЗАПОВЕД за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


7.(685)Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

РАЗРЕШЕНИЕ за продажба и съхранение на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба №5/2011г.

ЗАПОВЕД за прекратяване на разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти


8.(1336)Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

ЗАЯВЛЕНИЕ за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

ЗАПОВЕД за прекратяване на разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти


9.(1337)Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за издаване на заповед за ЛКК

⇒  ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в обстоятелствата на ЛКК

ЗАПОВЕД за сформиране на ЛКК


10.(2155)Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на специални рецептурни бланки – жълти и зелени

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на ЛЗ по ЗКНВП

ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в регистъра на ЛЗ по ЗКНВП

РЕГИСТЪР на предоставените и получени специални рецептурни бланки


11.(341)Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне специални формуляри за поръчка на наркотични вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на специални формуляри на лечебни заведения, в които няма разкрити аптеки


12.(257)Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК на дете


13.(1552)Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение

УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата на обект с обществено предназначение


14.(882)Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект с обществено предназначение


15.(1660)Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за дейност /лечебни заведения за болнична помощ/

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата по извършената регистрация в МЗ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за изпълнение на изискванията на чл.26 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти


16.(1794)Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заключение за спазване на здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ за извършване на търговия на едро с лекарствени продукти


17.(466)Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани води

УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


 18.(258)Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


19.(883)Издаване на становище за класифициране на отпадъци

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за класификация на отпадъци

Приложение № 5 – Работен лист за класификация на отпадъци

СТАНОВИЩЕ за класификация на отпадъци


20.(259)Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

ЗАЯВЛЕНИЕ за здравно заключение за съгласуване на ПУП


 21.(1870)Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ за здравно заключение за оценка на приложения инвестиционен проект


22.(1338)Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

ЗАЯВЛЕНИЕ за становище за готовността за въвеждане в експлоатация


23.(1796)Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на свидетелство за имунизационно състояние

СВИДЕТЕЛСТВО за имунизационно състояние


24.(1553)Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

ЗАЯВЛЕНИЕ за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали


25.(1089)Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на тяло извън страната


26.(1573)Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

ХИГИЕННО заключение на аптека за търговия на дребно с лекарствени продукти


27.(1349)Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение за регистрация на дрогерия

УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на дрогерия


28.(892)Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

ЗАЯВЛЕНИЕ за възстановяване експлоатацията/дейността/ на обект с обществено предназначение


29.(2)Предоставяне на достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец


30.(966)Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на фактори на средата

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпитване на води и храни

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпитване /ЛИ/

ПРОТОКОЛ от изпитване на ЛИК /ФК 510-1/

СЕРТИФИКАТ за контрол /Приложение 01/Пр17/

ПРОТОКОЛ от контрол на микроклимат

ПРОТОКОЛ за контрол на изкуствено осветление

ПРОТОКОЛ от измерване ниво на шум

ПРОТОКОЛ за контрол на шум

ПРОТОКОЛ за контрол на шум в работната среда


31.(477)Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на препис, копие, дубликат или допълнителен екземпляр от документ


32.(1350)Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

ЗАЯВЛЕНИЕ за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

ПРОТОКОЛ за оценка на седмичните учебни разписания


33.(1102)Регистрация и заверка на лична здравна книжка

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на личните здравни книжки


34.(2134)Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

ЗАЯВЛЕНИЕ за УП-2


35.(2133)Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

ЗАЯВЛЕНИЕ за УП-3


36.(2241)Издаване на становище за унищожаване на лекарства

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за унищожаване на лекарства

СТАНОВИЩЕ за унищожаване на лекарства


37.(1795)Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на хигиенно заключение на основание чл.69/1/ т.6 от Закона за управление на отпадъците


38.(467)Издаване на международен сертификат за имунизации

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации

МЕЖДУНАРОДЕН сертификат за ваксинация или профилактика


39.(881)Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

ПРОТОКОЛ


40.(3)Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец


41.(1)Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец


Забележки:

 • Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;
 • Таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Плевен могат да бъдат заплатени с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.

План разписание МУ-София

Posted on 16th юни 2017 in Новини

РЗИ – Плевен разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2018 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2018 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден
-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден
-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден
-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –
30 лв. на учебен ден
-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден
-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден
-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден
-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

 

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – Плевен, Дирекция „Медицински дейности“ – ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7. Срок за подаване на заявките – 28.07.2017 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.