Представяне на възложителя

Posted on 3rd септември 2014 in Профил на купувача

Регионална здравна инспекция  – Плевен е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Плевен се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и го подпомага при осъществяването на държавната здравна политика в Плевенска област.

РЗИ – Плевен се ръководи и представлява от д-р Атанас Любенов Гарев – Директор и е организирана в пет дирекции:

◦Дирекция “ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

◦Дирекция “ Медицински дейности”

◦Дирекция “ Надзор на заразните болести”

◦Дирекция “ Обществено здраве”

◦Дирекция “ Лабораторни изследвания”

comments: Closed

Comments are closed.