Козметични продукти

Posted on 18th юли 2013 in Новини

От 11 юли 2013 г. е в сила Регламент № 1223/2009  (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.), който установява правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт, предоставен на пазара, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и висока степен на защита на човешкото здраве. Във връзка с това РЗИ – Плевен преустановява приемането на уведомления за пускане на пазара на козметични продукти по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти. От тази дата козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл. 13 „Нотифициране“ на Регламент № 1223/2009 (ЕО).

С цел улеснение ползването на новия нотификационен портал, Европейската комисия е разработила две ръководства: „Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.“ и „Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали“, които могат да бъдат намерени на посочените по-долу електронни адреси:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf;

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf.

comments: Closed

Comments are closed.