Конкурс за зачисляване за специализация от МУ – СОФИЯ

Posted on 23rd януари 2013 in Следдипломно обучение

МУ – София обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № РД – 21 – 12/16.11.2012 г.  на Министъра на здравеопазването, съгласно Номенклатурата на специалностите по Приложение  №1 от Наредба №34/2006 г. на МЗ във вестник „Новинар” бр. 5 от 07.01.2013 г.

Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ София, бул. Акад.Иван Гешов № 15, ет 12, стая №7 в едномесечен срок от публикуването на обявата  –  от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 часа всеки работен ден. Информация за базите и видовете специализации, броя на местата и необходимите документи ,утвърдени със заповед  № РД – 21 – 12/ 16.11.2012 г., може да получите на сайта на МУ София в Интернет /www.mu-sofia.bg/.

comments: Closed

Comments are closed.