На вниманието на всички ЛЗ/ЗЗ разкрити и функциониращи на територията на Плевенска област

Posted on 1st ноември 2019 in Новини

Относно: изключване на лекарствения продукт с INN-Fentanyl solution for injection 0.05 mg/ml(50mcg/ml)-2ml, 5 ml от списъка по чл. 266 а, ал.2 от ЗЛПХМ

Във връзка с писмо на Заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков с Изх. № 12-01-61/25.10.2019 г. Ви информирам, че лекарственият продукт с INN-Fentanyl solution for injection 0.05 mg/ml(50mcg/ml)-2ml, 5 ml е неразрешен за употреба в Р. България и като такъв ще бъде заличен от списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ. При нужда в лечебните заведения същият може да бъде осигурен съгласно разпоредбите на Наредба №10/2011 год. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Р. България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ.

comments: Closed

Comments are closed.