На вниманието на всички общопрактикуващи лекари и специалисти, магистър-фармацевти и търговци на едро и дребно с лекарствени продукти

Posted on 14th септември 2015 in Информация за лечебните заведения

Информираме Ви, че в ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, което влиза в сила три дни след тази дата.

С Постановлението се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”. Съгласно направените промени, веществото кокаин се прехвърля от Списък II-„Вещества с висока степен на риск,намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” в СписъкI.

В Списък III-„Рискови вещества”, се включват 2 нови вещества-зопиклон и цинолазепам.

Постановлението на Министерския съвет предвижда 3-месечен гратисен период от влизането му в сила, в който лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и  превозване  на наркотичните вещества „Зопиклон” и „Цинолазепам”, както и търговия на дребно  и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата  „Зопиклон” и „Цинолазепам”, да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам, ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, а отпускането е срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предадат на лицензирани с приемателно-предавателен протокол или да се съхраняват до получаване на лицензия.

comments: Closed

Comments are closed.