На вниманието на всички общопрактикуващи лекари и специалисти

Posted on 5th декември 2013 in Новини

Информираме Ви че в ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г.  има изменения  в НАРЕДБА № 4/04.03.2009г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ както следва:

Чл. 15. (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2013 г.) Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

      Напомняме Ви, че графика за раздаване на специални рецептурни бланки /жълти и зелени на цвят/ е от 1-во до10-то число ежемесечно.

comments: Closed

Comments are closed.