НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

            Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

            Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2016 от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъдат предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2016г.

            Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

  1.  Оферта /по образец/.
  2.  Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
  3.  Проект за договор.

            Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 16.30 ч. на 24.10.2016 г.

comments: Closed

Comments are closed.