Нови възможности за лекарите в България

Posted on 22nd октомври 2013 in Новини

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG051РО001 – 6.2.18 – 0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Във връзка с изпълнението на горецитирания проект стартира нова кампания за набиране на заявления от лекари – специализанти по медицина и лекари – специализанти по  дентална  медицина за финансиране по проекта със срок за кандидатстване 01.10.2013 г. до 15.11.2013 г. с прогнозна дата за обявяване на класирането – 18.11.2013 г. Важно е да се отбележи, че при кандидатстване  лекарите – специализанти не е нужно да представят трудов договор. Нужната информация и условията за кандидатстване може да намерите в сайта на министерството : http://www.mh.government.bg/.

comments: Closed

Comments are closed.