Обява

Posted on 11th април 2019 in Новини

Регионална здравна инспекция – Плевен /РЗИ-Плевен/, ул. Княз Ал. Батенберг І №7, на осн.чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 ЗДС и чл.13, във вр. с чл. 42 сл. ППЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична държавна собственост, предоставен за управление на РЗИ-Плевен – ПАВИЛИОН в гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, представляващ сграда с идентификатор 56722.655.99.3 по КККР на гр. Плевен, находяща се в кв. 711 по ПУП на същия град, с площ 12.00 кв. метра и предназначение за ползване – за складова или търговска дейност. Първоначална тръжна наемна цена за обекта – 60 лв. месечно. До участие в търга се допускат физически лица и търговци, регистрирани по реда на ТЗ. Депозит за участие – 30 лв., вносима в брой на касата на инспекцията. Тръжна документация може се закупува от касата на инспекцията срещу сумата 15 лв. Оглед на обекта може да се извършва всеки вторник срещу представен документ за закупена документация. Заявления за участие могат да се подават в Звеното за административно обслужване на РЗИ-Плевен, лично или чрез препоръчана пощенска пратка, в 30-дневен срок от публикуването на обявата. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Предлаганата цена да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението. За допълнителна информация: тел.064/82-48-82, 064/82-33-04.

comments: Closed

Comments are closed.