Обява

Posted on 19th март 2014 in Новини

РЗИ-гр.Плевен, ул.Княз Ал.Батенберг І №7, на осн.чл.16, ал.2 и чл.19,ал.1 ЗДС и чл. чл.13 във вр. с чл. 42 сл. ППЗДС
ОБЯВЯВА
ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на павилион, находящ се в гр.Плевен, ж.к. Сторгозия, кв. 711 по ПУП на града, с площ 12.25 кв. метра и предназначение – за складова или търговска дейност.
Първоначална тръжна наемна цена за обекта – 42 лв. месечно.
До участие в търга се допускат физически лица и търговци, регистрирани по реда на ТЗ.
Депозит за участие – 20 лв., вносим в брой в касата на инспекцията.
Тръжна документация може се закупува от касата на инспекцията срещу сумата 15 лв. Оглед на обекта може да се извършва всеки вторник срещу представен документ за закупена документация.
Заявления за участие могат да се подават в Звеното за обслужване на граждани на РЗИ-Плевен, лично или чрез препоръчана пощенска пратка, в 30-дневен срок от публикуването на обявата. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Предлаганата цена да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението.
За допълнителна информация-тел.064/82-48-82, 064/82-33-04.

Image

comments: Closed

Comments are closed.