Съобщение

Posted on 14th юни 2019 in Новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139 ОТ 6 ЮНИ 2019г .
за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №120 на Министерски съвет от 2017г. (обн., ДВ, бр.51 от 2017г.; изм. и доп. Бр.62 и 64 от 2018г.)
Преходни и заключителни разпоредби

§3. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подават заявление-декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл.56, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (обн., ДВ, бр.34 от 2010г.; изм. и доп. , бр.5 и 41 от 2011г., бр.55 от 2014г., бр.96 от 2016г. и бр.62 от 2018г.) в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

comments: Closed

Comments are closed.