УКАЗАНИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ, ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 В ЧУЖБИНА ДО 30 ЮНИ 2022г., СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ В РЗИ-ПЛЕВЕН, ЗА ДА ПОЛУЧАТ КЪМ ПЕНСИИТЕ ЕДНОКРАТНА ДОБАВКА В РАЗМЕР НА 75 лв.

Posted on 23rd май 2022 in Новини
  1. Указанията се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:
  • Втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  • Първа доза от ваксината Janssen;
  • Бустерна доза ваксина срещу COVID-19

ДО 30 ЮНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО.

  1. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, с адресна регистрация на територията на област Плевен, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. следва да изпрати лично или чрез негов законен представител на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com или да предостави на място в гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Център за административно обслужване на граждани, следната информация:
  • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ);
  • копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията;
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител.

Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.

  1. Документите по т. 2 се предоставят в РЗИ – Плевен най-късно до 15 юли 2022 г. включително.
  2. Лицата, подали документите се информират относно тяхната пълнота и съответствие и евентуалната необходимост от допълнителна информация в 7-дневен срок.

comments: Closed

Comments are closed.