НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Според указанията на СЗО, кодирането на смъртността трябва да следва правилата при кодиране на грип.

Кодове в МКБ 10 за COVID-19:

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)

Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)

U07.2 COVED-19, неидентифициран вирус COVID-19 БДУ

Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

COVID-19:

  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browsel0/2019/en#/U00-U49

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2020

Със Заповед №РД–02-12/01.09.2020г., считано от 04.09.2020г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 17th декември 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Решение №РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 16-00-99/16.12.2019г., Ви информирам за Решение № РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК , а именно:

1. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания по съответните редове на чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

2. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на дентална помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

Авансови плащания през м. Декември няма да бъдат извършвани за ПИМП и аптеки!

Изпълнителите на медицинска и дентална помощ следва да вземат активно участие в сключването на допълнителни споразумения към договори за 2019г., съвместно със съответните Районни здравноосигурителни каси.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: осигуряване функционирането на системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 19-00-98/04.12.2019г, относно осигуряване на нормалното функциониране системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, моля да бъдат предприети следните дейности:

1. Провеждане на среща с ръководството на охранителните фирми, осигуряващи охраната на съответното здравно или лечебно заведение за усилване на бдителността на охранителите по време на Коледните и Новогодишни празници и уточняване на пропускателния режим, ката се обърне внимание на :

– Контрол на достъпа до здравно / лечебно заведение и недопускане на посегателства върху имуществото;

– недопускане на служители (посетители) в сградите без проверена самоличност и потвърдена ангажираност, включително и на изпълнители по договори за ремонтна дейност;

– незабавно подаване на сигнал до Националната система с номер 112 при забелязване на каквито и да било отклонения в регулярно осъществявания охранителен и пропускателен режим на територията на здравните и лечебни заведения и предприемане на действия съгласно установения ред;

– задължението на всички стриктно да спазват противопожарните изисквания на работното си място и изискват спазването им от външни лица;

– организацията на проверките на охраната и пропускателния режим на територията на съответното здравно /лечебно/ заведение по време на Коледните и Новогодишни празници.

2. Проверка наличието на определен отговорник и негов заместник за всички лечебни и здравни заведения, включени към сигнално-охранителна техника, които в случай на регистриран алармен сигнал следва да осигурят достъп до обекта и окажат съдействие на изпълнителя по договора. Същевременно да бъде осигурен актуален списък с телефонни номера за връзка с отговорниците в работно и извън работно време. Копие от списъка да бъде предоставено на изпълнителите по договорите за охрана;

3. Извършване на проверка на функционирането на видеоконтролните и сигнално-охранителни системи на територията на здравните /лечебни/ заведения;

4. Извършване на проверка на аварийните изходи на сградите и осигуряване на безпрепятствен достъп до тях;

5. Проверка асансьорите в сградите на здравните /лечебни/ заведения и привеждането им в съответствие с изискванията на ‘‘Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори‘‘ , като същевременно се извърши проверка и почистване на вентилационни и други шахти;

6. Провеждане на инструктаж на лицата отговарящи за деловодната дейност по отношение повишаване на вниманието им при получаване на кореспонденция и колетни пратки с неуточнен или съмнителен произход.

При затруднения в организацията и провеждането на медицинското осигуряване на населението при възникнали бедствени ситуации, незабавно информирайте дежурните експерти в Министерство на здравеопазването на телефон: Тел. 02/80 50 300; факс 02/80 50 306, GSM 0888 33 45 45; e-mail: dejuren@mh.government.bg

На вниманието на ОПЛ

Изменение в Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България

НА ВНИМАНИЕТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2019г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-195/01.07.2019г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2019г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 25.09.2019г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Валентин Цанков – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0887932588.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ – МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

На основание Заповед № РД-19-4/16.08.2019г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти по Обща медицина за лекари без специалност Обща медицина или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища както следва:

1. Медицински университет- София – 70

2. Медицински университет- Варна – 55

3. Медицински университет- Пловдив – 50

4. Медицински университет- Плевен – 30

5. Тракийски университет- Стара Загора – 35

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

На вниманието на лечебните заведения

От 09.07.2019г. влиза в сила Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ДМСГД

Posted on 27th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Доставка на многодозови флакони ППД Туберкулин

От 2019 г. осигуряваният от Министерство на здравеопазването ППД Туберкулин се доставя в многодозови флакони по 10 дози. Съгласно т. 6.3. Срок на годност от Кратката характеристика на продукта, налична на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-02-24-3713.pdf), многодозовите флакони могат да се използват в продължение на 4 седмици след първото изтегляне при спазване на следните условия:

-Срокът на годност не е изтекъл;

-Препаратът е съхраняван в хладилник (от 2°С до 8°С);

-Капачето на флакона не е потапяно във вода;

-При изтеглянето на всички дози е спазвана техниката на асептика.

В допълнение Ви информираме, че при употребата на многодозовите флакони задължително се спазват правилата на добрата инжекционна практика (използване на нови стерилни игла и спринцовка за всеки пациент и отстраняване на иглата за изтегляне на дозата от флакона след всяко теглене), като никога не трябва да се оставя игла в капачето на флакон.

При използване за първи път на многодозов флакон, същият трябва да бъде ясно обозначен с дата и час на начало на използването и дата на час на край на използването на флакона с цел правилно прилагане и контрол.

За използване на многодозов флакон до 4 седмици от първото изтегляне, същият трябва да се съхранява непрекъснато при хладилни условия. При провеждане на кампанийни изследвания на проба Манту на подлежащи деца и престой на флакона на стайна температура в рамките на работния ден, същият се унищожава след приключване на деня, независимо от наличното в него количество на ППД, за да се предотврати риска от микробно замърсяване на съдържанието.