На вниманието на всички лечебни заведения в област Плевен

В Н И М А Н И Е! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

от 10.01.2018 г.  до 20.01.2018 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2018 г. за дейността на ЛЗ през 2017 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел “ЗИ”, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ-ПРОМЯНА НА ТИПА НА ВАКСИНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ НА ДЕЦА, РОДЕНИ ОТ 01.01.2018Г.

По т.1 от писмото на МЗ:

С писмо на МЗ №16-00-29/28.11.2017г. е разпоредено първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени от 01.01.2018г.до 31.03.2018г. да се извършва с ваксини Пентаксим и Енжерикс Б в  сроковете, упоменати в Приложение №1 на наредбата и съгласно кратките характеристики на продуктите.

По т.2 от писмото на МЗ:

При децата, родени преди 01.01.2018г. първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б ще продължи да се извършва с ваксина Инфанрикс Хекса. Във връзка с това в срок до 08.12.2017г. е необходимо да предоставите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен писмена информация за количества ваксина Инфанрикс Хекса, необходими за провеждане на първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на децата, родени преди 01.01.2018г.

По т.3 от писмото на МЗ:

В срок до 22.12.2017г. е необходимо да се явите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен за получаване на необходимите Ви количества ваксина Инфанрикс Хекса за децата, родени преди 01.01.2018г. При излишък от ваксината е необходимо да я върнете в РЗИ-Плевен в упоменатия срок.

При последваща промяна на типа на ваксината за първична имунизация на новородените през 2018г., ще бъдете своевременно уведомени.

На вниманието на лечебните заведения в област Плевен

Епидемия от чума на остров Мадагаскар изтегли.

Основни мерки и съвети, които следва да се предприемат от пътуващите и от здравните работници, обслужващи пациенти със съмнение за чума

На вниманието на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и лекарите специалисти по вътрешни болести от лечебни заведения за извънболнична помощ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.10.2017г. е в сила изменение и допълнение на НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ и НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15/2006 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2017г от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъде предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2017г.

Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

  1. Оферта /по образец/.
  2. Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
  3. Проект на договор.

Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 10.00 ч. на 09.10.2017 г.

На вниманието на ОПЛ

Уважаеми колеги,

На основание чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗЗД  ОПЛ  имат задължение да съдействат на органите за закрила на детето,  относно деца, които са в рискова ситуация, включително случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни момичета.

С оглед на гореизложеното предоставям информация за телефон, имейл и адрес на Дирекция „Соц. Подпомагане“ –  Плевен /за общините Плевен и Пордим/ за уведомяване, както следва:

  • Адрес: гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, ет.2;
  • Телефон на отдел „Закрила на детето“: 064/ 88 27 32;
  • Имейл: dsp-pleven@asp.government.bg

На вниманието на всички ОПЛ

Относно: писмо на МЗ №16-00-29/18.05.2017г. за промени в Наредба №15/2005г.за имунизациите в РБ/ДВ бр.38/12.05.2017г./и за доставка на ваксини за 2017г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,                                                          

            В брой 38/12.05.2017г. на Държавен вестник бе побликувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. за имунизациите в РБ, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17г. възраст, респективно и извършването на проба Манту. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика /Приложение №7 към чл.13, ал.2 на Наредба №15/, свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации. Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17г. за периода 01.04.-12.05.2017г. да става в отделен ред в края на Приложение №7 към наредбата. Наредба №15 е качена на сайта на РЗИ-Плевен /www.rzipleven.com/, подстраница «Информация за лечебните заведения», а Приложение №7 към наредбата в подстраница «Формуляри и бланки».

         МЗ е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017г., като с ново търговско наименование са ваксините срещу:

         – морбили, паротит и рубеола – ваксина MMRVAXPRO, вместо използваната до сега ваксина Priorix;

         – дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б – ваксина INFANRIX HEXA, вместо използваната до сега ваксина HEXACIMA. Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема HEXACIMA или с три приема INFANRIX HEXA, без допускане тяхното заменяне. Във връзка с недопускане заменяне на двете ваксини в срок до 09.06.2017г., трябва да представите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен, справка с броя на необходимите количества ваксина HEXACIMA за довършване на започнатата имунизация на лицата навършили 2 месеца, като приспаднете наличните при Вас количества. В същия срок трябва да получите и заявените от Вас количества.

         На сайта на РЗИ-Плевен /www.rzipleven.com/, подстраница «Информация за лечебните заведения» е качена кратка характеристика за ваксините M-M-RVAXPRO и INFANRIX HEXA и листовка за потребителя за двете ваксини. Същата информация може да се намери на интернет страниците на Изпълнителна агенция по лекарствата или на Европейската агенция по лекарствата.

Друга промяна в Наредба №15 касае съобщаването на нежеланите реакции след ваксинация, които до момента се съобщаваха в РЗИ. Съгласно промените в Наредба №15, чл.14 – всеки медицински специалист, който установи нежелана реакция след ваксинация е длъжен да съобщи за това на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ по реда на чл.184, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

На вниманието на всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ

Писмо на МЗ №16-00-18/14.03.2017г., относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на страната.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Posted on 21st февруари 2017 in Информация за лечебните заведения

Осъществяване на метрологичен контрол

Във връзка с чл.5 от Закона за измерванията /ЗИ/ е необходимо да бъде извършен метрологичен контрол на средствата за измерване /електрокардиографи и механични манометри за кръвно налягане/, които се използват.

Периодичността на тези проверки според Заповед № А-333/29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е две години. Използваните в лечебните и здравни заведения везни също подлежат на метрологичен контрол, но периодичността на тези проверки е една година.

По чл. 44, т.3 от Закона за измерванията лицата, които използват средства за измерване са длъжни да ги заявят и представят за проверка в Регионален отдел на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ – гр. Плевен, кв. Сторгозия, до бл. 67. Лице за контакт: Ивайло Йорданов, GSM 0878 241 547.

При надзорна проверка от инспекторите на ДАМТН лицата, които използват средства за измерване, без да изпълняват изискванията на чл. 44, от ЗИ, подлежат на имуществена санкция в размер  от 200 до 500лв., а при повторно нарушение – санкцията се удвоява.

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2017

Заповед №РД-13-01/13.01.2017г.

Заповед №РД-13-02/01.03.2017г.

Заповед №РД-13-03/03.04.2017г.

Заповед №РД-13-04/02.05.2017г.

Заповед №РД-13-04-А/10.05.2017г.

Заповед №РД-13-05/01.06.2017г.

Заповед №РД-13-06/30.06.2017г.

Заповед №РД-13-07/01.08.2017г.

Заповед №РД-13-08/31.08.2017г.

Заповед №РД-13-09/02.10.2017г.

Заповед №РД-13-10/03.11.2017г.

Заповед №РД-13-11/30.11.2017г.