ВАЖНО!!! На вниманието на ОПЛ

Относно: организиране доставката до ОПЛ на ваксини срещу COVID-19, съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. . и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините ще се доставят до определените от РЗИ пунктове във всички общини на областта всеки понеделник до 10ч. и ще се раздават от 10.00ч. до 12.00ч. на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите. Ваксините ще бъдат предварително разпределени по вид и брой за всеки ОПЛ и придружени от съответната документация.

Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предходната седмица заявява на електронната поща на РЗИ-Плевен rzi@rzi-pleven.com необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.Заявките за ваксините да се подават от 19.05.2021г.

РЗИ обобщава получените заявки и изготвя разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.

РЗИ организира транспортирането на разпределените ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове.

ОПЛ носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

От понеделник до четвъртък на всяка седмица ОПЛ и временните имунизационни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания, като исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания, онкологични заболявания или други заболявания по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи.

Графикът на ваксинирането по тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

ОПЛ да предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място.


В изпълнение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г., за изменение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопзването, РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за раздаване на заявената от ОПЛ ваксина срещу COVID-19, които ще функционират всеки понеделник от 10:00часа до 12:00часа, по общини както следва: изтегли.

Седмична заявка за ваксини срещу COVID-19 от ОПЛ в обл. Плевен

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в Националната здравно-информационна система (НЗИС) се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандратна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларции, в зависимост от необходимата промяна.

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до РЗИ – ПЛЕВЕН на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Прил.1 ЛЗ Заявка декларация за анулиране на записи в НЗИС

Прил.2 ЛЗ Заявка декларация за корекции на данни в НЗИС

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. МЗ сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Към момента обаче в страната се прилага друга шесткомпонентна ваксина Infanrix Hexa, производител ГлаксоСмитКлайн.

В Кратката характеристика на продукта и на двете ваксини не е посочено, че същите могат да се заменят с други ваксини.

С цел недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител е необходимо:

Да предоставите справка в РЗИ-Плевен относно:

брой необходими дози Infanrix Hexa за обхващане на новородени със започнала първична имунизация /родените до 28.02.2021 г./, включени в пациентските Ви листи с цел осигуряване от РЗИ на необходимите три дози за първична имунизация. Ако останат допълнителни количества ваксина Infanrix Hexa в склада на МЗ, след разпределението на ваксината на всички РЗИ, същите ще се предоставят по три дози и за обхващане на децата, родени след месец февруари 2021г.

брой деца, родени през м. март 2021 г., включени в пациентските Ви листи

брой деца, родени през м. април 2021 г., включени в пациентските Ви листи до момента.

Справката следва да предоставите в РЗИ-Плевен до 16.04.2021г.на имейл адрес: rzi@rzi-pleven.com

На вниманието на специалистите, извършващи имунизации с ваксина срещу COVID-19

Posted on 20th февруари 2021 in Информация за лечебните заведения

Достъпа до модул имунизации (регистъра за ваксини) имат само лекари членове на Български лекарски съюз (БЛС) чрез КЕП – (правилото е относимо за всички практикуващи лекари). Задължението на всеки лекар, извършващ имунизации срещу COVID-19 е да въведе в рамките на деня на имунизацията в Националната информационна система данни за имунизираното лице.
В информираното съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19 версия 4 – в него е добавено Националния референтен номер (НРН), който следва да се попълва от лечебното заведение след поставяне на ваксината. НРН се генерира от регистъра, който е уникалния номер на документа в Националната информационна система, същият се вписва в документа заедно с подписа от лекар. Информация за възникнали нежелани лекарствени реакции от ваксината срещу COVID-19, може да се подава и на дежурните телефони на РЗИ – Плевен.

Ръководство на потребителя за работа в регистъра на имунизирани лица

! Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

  1. Електронна рецепта дава възможност за предписване /респективно/ отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната, които имат образувана по законоустановения ред цена, като това се отнася както за лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“, така и на всички видове ОТС продукти предлагани на нашия фармацевтичен пазар. Изписват се както на електронна рецепта бл. МЗ-НЗОК №5 и 5А реимбурсирани от НЗОК, така и на електронна бяла рецепта за свободна продажба.
  2. Предвид статута на хранителните добавки като продукти, които се продават и в различни типове търговски обекти, които не са аптеки (хранителни магазини, бензиностанции, магазини за диетични храни и т.н.), и защото за тях към момента няма интегриран регистър, както и факта, че за закупуването им не се изисква изрично указание от медицински специалист, те не влизат в обсега на електронната рецепта и не се предписват чрез нея. В случай че медицински специалист реши да допълни терапията на пациент с хранителна добавка в допълнение към основната му терапия то той следва да ги изпише на обикновена бяла хартиена рецепта.
  3. Режимът на предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК плаща в условията на извънболничната помощ към настоящия момент се запазва, като те ще бъдат изписвани на хартиена бланка НЗОК №5 и 5А, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър. Към момента няма единен регистър и номенклатура на медицинските изделия, затова те не са включени в електронната рецепта във Фаза 1 на изграждането на Националната здравно-информационна система. Когато бъде изготвен регистър на медицинските изделия те ще могат да се изписват на електронна рецепта. Предвид факта, че съгласно чл. 52 от НРД 2020-2022 г., медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната се предписват на отделна рецептурна бланка при спазване на останалите изискванията в НРД не съществува пречка за тяхното изписване и отпускане на хартиена рецептурна бланка по НЗОК.
  4. В случаите в които при лекарят в момента на преглед няма интернет свързаност по някаква причина, е предвиден режим на работа в офлайн среда. Тогава лекарят принтира рецептите, както прави сега и ги дава на пациента. Лекарският софтуер помни, че има не изпратени рецепти и автоматично ги изпраща към НЗИС, когато се възстанови интернет връзката.

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2020

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето, всички лечебни заведения за извънболнична помощ следва да представят медико-статистически отчети  в РЗИ – Плевен. В ситуацията на все по-широкото разпростра-нение на COVID-19 и с цел ограничаване на социалните контакти   като част от противоепидемичните мерки , през 2021 г. се изисква изпращането на попълнени само чрез   вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, без представяне на хартиен   носител, на отчетите и приложенията към тях с данни за 2020 г. Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните всичките  работни листове (sheet-ове),  съответстващи на отделните отчети (не пишете в жълтите полета). Попълнените формуляри трябва да съхраните като файл с име, отговарящ на регистрационния номер на лечебното заведение и да го изпратите в срок до 26.02.2021 г. на следните електронни пощи:

vnedialkova@rzi-pleven.com  за лечебни заведения за първична медицинска помощ –индивидуални и групови практики  ;

bnaidenova@rzi-pleven.com  за първична/специализирана дентална помощ и специализирана медицинска помощ – индивидуални и групови практики;

iboneva@rzi-pleven.com  за ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ

ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – МЦ, ДКЦ, МДЦ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМДЛ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМТЛ

Тези отчетни единици, за които поради липса на технически или комуникационна осигуреност е невъзможно използването на електронно отчитане, може да се отчетат чрез хартиен носител на отчета.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2021 г. за дейността на ЛЗ през 2020 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Установени нарушения при издаване на карти за оценка на физическата годност за водачи на МПС

 Напомняме ви за необходимостта от стриктно спазване разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

ВАЖНО!

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл.и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

Гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Ръководство НОИ

Ръководство ТЕЛК

Ръководство ЛКК

Ръководство ОПЛ

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. С нея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки – на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

Съобщение до пациентите и медицинската общност