РИСК ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРБИЛИ

Posted on 19th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 13.02.2019г. в МЗ е получена информация от РЗИ-Благоевград за три хоспитализирани деца на възраст от 1г. до 2г.със съмнение за морбили, 2 сл. са от гр. Разлог и живеят на съседни улици, 1 сл. е от с. Краище, общ. Белица. Децата са хоспитализирани в периода 05.02.-11.02.2019г. в МБАЛ гр. Разлог с приемни диагнози „Остър ларинготрахеит”, лекувани с антибиотик, две от тях при появата на обрив и с антиалергични средства.

На 11.02.2019г. в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” гр. София е постъпила жена на 37г. от гр.София с клинична картина на морбили, а на следващия ден-дете на 3г. от гр. Банско също с типична клиника.

При проведените епидемиологични проучвания е установено, че и петте лица не са имунизирани срещу морбили и не дават данни за контакт с болни.

На 13.02.2019г. всички 5 случаи са лабораторно потвърдени в НРЛ  на        НЦЗПБ. Изследвани са и 2 контактни деца без клинична симптоматика, които са с отрицателен резултат.

Към 14.02.2019г. са издирени 145 контактни лица от взрива в Благоевградска област.

През последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95% имунизационен обхват /през 2018г. постигнатият обхват на 13-мес. възраст е 92.9%, през 2017г.-93.8%, през 2016г.-92.1%; на 12год. възраст обхватът е 84.4% през 2018г., 91.6% през 2017г., 88.3% през 2016г./.

С цел недопускане разпространение на морбили на територията на страната с писмо на МЗ №16-00-20/14.02.2019г. са разпоредени следните мерки:

  1. Всички ОПЛ да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13м. до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили.
  2. Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019г. лица да се извършва приоритетно
  3. Да се насочи вниманието на всички лекари, работещи в повереното Ви лечебно заведение, към ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация, диагностика и лечение.
  4. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и при преценка от негова страна да се извърши серологично изследване /серум и урина/, хоспитализация и лечение. Допълнително по епид. и социални показания за хоспитализация да се насочват деца особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.
  5. Лечебните заведения да прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили, вкл. пълен обем на стандартните и допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по въздушно-капков път, съгласно Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенции и контрол на ВБИ.
  6. Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет /след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване/. Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно Наредба №4/2002г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
  7. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив, възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” НЦЗПБ – София на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Морбили

Инструкция за лабораторна диагностика на морбили

Справка за имунизационния статус по отношение на морбили на лицата от 13м. до 18г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ /ЛКК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Издаване на медицински протоколи от ЛКК за помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с постановление на министерски съвет №60/23.04.2018г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.07.2018г. и на основание писмо от Директора на АСП Плевен относно промени в механизма на изплащане на помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания, моля да спазвате изискванията при изписващи на помощни средства и изделия.

Медицинските условия и необходимите документи са посочени в приложение №7 към чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

В медицинския протокол на ЛКК се посочват вида на помощните средства или медицинските изделия, от които лицето конкретно се нуждае. За медицинските изделия, изработени по поръчка протоколът трябва да съдържа задание/назначение за изработка на конкретно изделие/.

Списък с точните наименования на медицинските изделия се съдържа в Заповед №РД01-508/19.06.2018г., обнародвана в ДВ,бр.54 от 29.06.2018г.

Моля, при изписване на помощни средства да се конкретизира вида на медицинското изделие със съответната точка и буква по Приложение №7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ и Заповед №РД01-508/19.06.2018г.

Програма за продължаващо обучение през 2019г. в “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД

РЗИ разполага с Програма на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ за продължаващо и индивидуално обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявката е по приложен образец и се подава с попълнени всички данни. След нейното одобрeние от страна на болницата, кандидатът получава писмо за потвърждаване на участието. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18, ет.3, както и на Интернет-страницата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токудада Болница София“ в раздел „Учебна дейност“. Електронният адрес е: www.tokudabolnica.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

 

Заявки за всеки курс се приемат най-късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

Адрес за заявки и информация:

Дирекция“Научна и учебна дейност“

“Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ЕАД

Бул.“Никола Вапцаров“51Б,1407 София

Тел.02/403-42-21, 403-42-28

Имейл адреси: Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg

Pavlina.STANCHEVA@acibademcityclinic.bg

На вниманието на лицата с висше медицинско образование – лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти

Нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР )

 

На 19.12.2018 г. е обявена трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в интернет сайта на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“: www.specializanti-mh.info

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване за финансиране по проекта е до 30.09.2020г.

Лица за контакт:

Антоанета Димова, координатор на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.: 02/ 93 01 271;

Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.:02/ 93 01 206.

Електронна поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2020г.

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ„ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН

Заповед №РД-02-2/15.01.2019г.

Заповед №РД-02-4/01.02.2019г.

Заповед №РД-02-5/01.03.2019г.

Заповед №РД-02-6/01.04.2019г.

Заповед №РД-02-7/30.04.2019г.

Заповед №РД-02-8/03.06.2019г.

Заповед №РД-02-10/01.07.2019г.

Заповед №РД-02-11/01.08.2019г.

Заповед №РД-02-11-А/08.08.2019г.

Заповед №РД-02-14/02.09.2019г.

Заповед №РД-02-16/31.10.2019г.

Заповед №РД-02-17/07.11.2019г.

Заповед №РД-02-19/02.12.2019г.

Заповед №РД-02-20/27.12.2019г.

В Н И М А Н И Е! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 25.01.2019 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. за дейността на ЛЗ през 2018 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2019 г., провеждани в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ /НЦОЗА/

РЗИ-Плевен разполага с Програмата на НЦОЗА за следдипломно и продължаващо обучение, която е структурирана в три раздела:

  • Курсове за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
  • Курсове за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински специалисти;
  • Курсове за индивидуално обучение и практически семинари.

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в НЦОЗА се подават заявки по образец, не по-късно от 15 дни преди датата, посочена за начало на курса. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3, както и на Интернет-страницата на НЦОЗА в раздел „Учебна дейност“. Електронният адрес е: www.ncpha.government.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

 

Адрес за заявки и информация:

1431 София

Бул.“Акад.Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Национален център по обществено здраве и анализи

Тел.:(+359 2) 80 56 202; 80 56 286

e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ-ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, ПОЛИОМИЕЛИТ, ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦЕ ТИП Б И ХЕПАТИТ ТИП Б НА РОДЕНИТЕ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018г.

Posted on 18th декември 2018 in Информация за лечебните заведения

С оглед адекватно обхващане с първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б на родените през деветмесечието на 2018г. с писмо на МЗ №16-00-29/11.12.2018г е разпоредено:

1.Да се имунизират с три приема шесткомпонентна ваксина ИНФАНРИКС ХЕКСА обхванатите с 1 прием монохепатитна ваксина ЕНЖЕРИКС в родилен дом и без започната първична имунизация с петкомпонентна ваксина ПЕНТАКСИМ.

2.Да се имунизират с три приема петкомпонентна ваксина ИНФАНРИКС-IPV+HIB обхванатите с 2 приема монохепатитна ваксина ЕНЖЕРИКС /в родилен дом и на I-ви месец/ и без започната първична имунизация с петкомпонентна ваксина ПЕНТАКСИМ. Същите следва да се обхванат и с III-ти прием ЕНЖЕРИКС, съгласно Имунизационния календар на страната.

Децата, при които реимунизацията с ПЕНТАКСИМ е преустановена, с цел осигуряване на ваксина за първична имунизация, следва да се реимунизират с ИНФАНРИКС-IPV+HIB.

НА ВНИМАНИЕТА НА ОПЛ

Пписмо на МЗ №16-00-29/26.09.2018г. за провеждане на задължителните имунизации и за доставка на ваксини.

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

С писмо на МЗ, изх. № 16-00-29/27.11.2017г. бе разпоредено първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 31.12.2017г. да се извършва с ваксини Pentaxim и Engerix B

Считано от 01.10.2018г. първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след  01.10.2018г. следва да се извършва с комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б – Infanrix- Hexa. 

Децата, родени до 30.09.2018г. трябва да бъдат имунизирани  с три приема от ваксина Pentaxim. За целта е необходимо да получите от РЗИ-Плевен необходимите количества Pentaxim за трите приема, за децата родени от 01.01. до 30.09. 2018г. 

Напомням, че при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б, схемата на имунизация, съгласно Имунизационния календар на страната не включва прием на моновалентна хепатит Б ваксина от първия месец. 

МЗ е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за двугодишен период, като биопродуктите за задължителните имунизации и реимунизации ще бъдат както следва:

– ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование BCG;

– ППД туберкулин;

– ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговското наименование Tetadif;

– ваксина срещу хепатит Б, педиатрична с търговското наименование Engerix B;

– ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование M-M-RVAXPRO;

– ваксина срещу пневмококови с търговско наименование Synflorix;

– ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование Infanrix – IPV-HIB;

– ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит с търговско наименование Tetraxim;

– ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б с търговското наименование Infanrix- Hexa.

Обръщам внимание, че договорените количества ваксина са изчислени за прилагане на следната схема:

1. Ваксина Infanrix- Hexa да се използва за първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б на деца от 2 – месечна възраст.

2. Ваксина Engerix B да се използва само за провеждане на имунизация на новородени деца през първите 24ч. от раждането им в родилен дом и по изключение за първична имунизация срещу хепатит Б.

3. Ваксина Infanrix – IPV-HIB да се използва за реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца от 16-месечна възраст. Информирам Ви, че в Кратката характеристика на продукта не е упоменато, че е съвместима с използваната до момента в страната петкомпонентна комбинирана ваксина Pentdxim при провеждане на първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Формуляр Е 213 „Подробен медицински доклад“

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването № 33-00-59/08.08.2018г., относно зачестили молби от европейски компетентни институции за четливо попълване на българските формуляри Е 213, Ви уведомявам, че при издаване на форуляр Е 213 Подробен медицински доклад информацията в него е необходимо  да бъде  попълвана  машинно /на компютър/ или в краен случай – четливо, с печатни букви.