НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ – МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

На основание Заповед № РД-19-4/16.08.2019г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти по Обща медицина за лекари без специалност Обща медицина или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища както следва:

1. Медицински университет- София – 70

2. Медицински университет- Варна – 55

3. Медицински университет- Пловдив – 50

4. Медицински университет- Плевен – 30

5. Тракийски университет- Стара Загора – 35

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

На вниманието на лечебните заведения

От 09.07.2019г. влиза в сила Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ДМСГД

Posted on 27th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Доставка на многодозови флакони ППД Туберкулин

От 2019 г. осигуряваният от Министерство на здравеопазването ППД Туберкулин се доставя в многодозови флакони по 10 дози. Съгласно т. 6.3. Срок на годност от Кратката характеристика на продукта, налична на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-02-24-3713.pdf), многодозовите флакони могат да се използват в продължение на 4 седмици след първото изтегляне при спазване на следните условия:

-Срокът на годност не е изтекъл;

-Препаратът е съхраняван в хладилник (от 2°С до 8°С);

-Капачето на флакона не е потапяно във вода;

-При изтеглянето на всички дози е спазвана техниката на асептика.

В допълнение Ви информираме, че при употребата на многодозовите флакони задължително се спазват правилата на добрата инжекционна практика (използване на нови стерилни игла и спринцовка за всеки пациент и отстраняване на иглата за изтегляне на дозата от флакона след всяко теглене), като никога не трябва да се оставя игла в капачето на флакон.

При използване за първи път на многодозов флакон, същият трябва да бъде ясно обозначен с дата и час на начало на използването и дата на час на край на използването на флакона с цел правилно прилагане и контрол.

За използване на многодозов флакон до 4 седмици от първото изтегляне, същият трябва да се съхранява непрекъснато при хладилни условия. При провеждане на кампанийни изследвания на проба Манту на подлежащи деца и престой на флакона на стайна температура в рамките на работния ден, същият се унищожава след приключване на деня, независимо от наличното в него количество на ППД, за да се предотврати риска от микробно замърсяване на съдържанието.

РИСК ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРБИЛИ

Posted on 19th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 13.02.2019г. в МЗ е получена информация от РЗИ-Благоевград за три хоспитализирани деца на възраст от 1г. до 2г.със съмнение за морбили, 2 сл. са от гр. Разлог и живеят на съседни улици, 1 сл. е от с. Краище, общ. Белица. Децата са хоспитализирани в периода 05.02.-11.02.2019г. в МБАЛ гр. Разлог с приемни диагнози „Остър ларинготрахеит”, лекувани с антибиотик, две от тях при появата на обрив и с антиалергични средства.

На 11.02.2019г. в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” гр. София е постъпила жена на 37г. от гр.София с клинична картина на морбили, а на следващия ден-дете на 3г. от гр. Банско също с типична клиника.

При проведените епидемиологични проучвания е установено, че и петте лица не са имунизирани срещу морбили и не дават данни за контакт с болни.

На 13.02.2019г. всички 5 случаи са лабораторно потвърдени в НРЛ  на        НЦЗПБ. Изследвани са и 2 контактни деца без клинична симптоматика, които са с отрицателен резултат.

Към 14.02.2019г. са издирени 145 контактни лица от взрива в Благоевградска област.

През последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95% имунизационен обхват /през 2018г. постигнатият обхват на 13-мес. възраст е 92.9%, през 2017г.-93.8%, през 2016г.-92.1%; на 12год. възраст обхватът е 84.4% през 2018г., 91.6% през 2017г., 88.3% през 2016г./.

С цел недопускане разпространение на морбили на територията на страната с писмо на МЗ №16-00-20/14.02.2019г. са разпоредени следните мерки:

  1. Всички ОПЛ да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13м. до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили.
  2. Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019г. лица да се извършва приоритетно
  3. Да се насочи вниманието на всички лекари, работещи в повереното Ви лечебно заведение, към ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация, диагностика и лечение.
  4. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и при преценка от негова страна да се извърши серологично изследване /серум и урина/, хоспитализация и лечение. Допълнително по епид. и социални показания за хоспитализация да се насочват деца особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.
  5. Лечебните заведения да прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили, вкл. пълен обем на стандартните и допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по въздушно-капков път, съгласно Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенции и контрол на ВБИ.
  6. Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет /след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване/. Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно Наредба №4/2002г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
  7. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив, възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” НЦЗПБ – София на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Морбили

Инструкция за лабораторна диагностика на морбили

Справка за имунизационния статус по отношение на морбили на лицата от 13м. до 18г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ /ЛКК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Издаване на медицински протоколи от ЛКК за помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с постановление на министерски съвет №60/23.04.2018г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.07.2018г. и на основание писмо от Директора на АСП Плевен относно промени в механизма на изплащане на помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания, моля да спазвате изискванията при изписващи на помощни средства и изделия.

Медицинските условия и необходимите документи са посочени в приложение №7 към чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

В медицинския протокол на ЛКК се посочват вида на помощните средства или медицинските изделия, от които лицето конкретно се нуждае. За медицинските изделия, изработени по поръчка протоколът трябва да съдържа задание/назначение за изработка на конкретно изделие/.

Списък с точните наименования на медицинските изделия се съдържа в Заповед №РД01-508/19.06.2018г., обнародвана в ДВ,бр.54 от 29.06.2018г.

Моля, при изписване на помощни средства да се конкретизира вида на медицинското изделие със съответната точка и буква по Приложение №7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ и Заповед №РД01-508/19.06.2018г.

Програма за продължаващо обучение през 2019г. в “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД

РЗИ разполага с Програма на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ за продължаващо и индивидуално обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявката е по приложен образец и се подава с попълнени всички данни. След нейното одобрeние от страна на болницата, кандидатът получава писмо за потвърждаване на участието. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18, ет.3, както и на Интернет-страницата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токудада Болница София“ в раздел „Учебна дейност“. Електронният адрес е: www.tokudabolnica.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

 

Заявки за всеки курс се приемат най-късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

Адрес за заявки и информация:

Дирекция“Научна и учебна дейност“

“Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ЕАД

Бул.“Никола Вапцаров“51Б,1407 София

Тел.02/403-42-21, 403-42-28

Имейл адреси: Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg

Pavlina.STANCHEVA@acibademcityclinic.bg

На вниманието на лицата с висше медицинско образование – лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти

Нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР )

 

На 19.12.2018 г. е обявена трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в интернет сайта на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“: www.specializanti-mh.info

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване за финансиране по проекта е до 30.09.2020г.

Лица за контакт:

Антоанета Димова, координатор на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.: 02/ 93 01 271;

Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.:02/ 93 01 206.

Електронна поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2020г.

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ„ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН

Заповед №РД-02-2/15.01.2019г.

Заповед №РД-02-4/01.02.2019г.

Заповед №РД-02-5/01.03.2019г.

Заповед №РД-02-6/01.04.2019г.

Заповед №РД-02-7/30.04.2019г.

Заповед №РД-02-8/03.06.2019г.

Заповед №РД-02-10/01.07.2019г.

Заповед №РД-02-11/01.08.2019г.

Заповед №РД-02-11-А/08.08.2019г.

Заповед №РД-02-14/02.09.2019г.

Заповед №РД-02-16/31.10.2019г.

Заповед №РД-02-17/07.11.2019г.

Заповед №РД-02-19/02.12.2019г.

Заповед №РД-02-20/27.12.2019г.

В Н И М А Н И Е! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 25.01.2019 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. за дейността на ЛЗ през 2018 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева