Годишни медико-статистически отчети за извънболнична помощ

Започна отчетна кампания 2012. На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 10/2000г. и чл. 20 от Закона за статистиката, раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

От 07.01.2013г.  до 25.01.2013г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти, лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

стая 4 – за ОПЛ.

На лечебните заведения, не представили медико-статистическа информация за дейността  им през 2012г., ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето и във връзка с чл. 13, т. 3 от Наредба №10. За информация по отчетната кампания – отдел „МСИИ“, тел. 0878 549 666.

Отчет 365 на ЛЗ за извънболнична помощ

Приложение 1 относно дейността на лекарите по дентална медицина

Приложение 1а относно дейността на МТЛ по зъботехника

Приложение 2 относно дейности,свързани с майчиното здравеопазване

Приложение 3 относно дейности,свързани с детското здравеопазване

Приложение 4 относно резултати от профилактичните прегледи, съобразно възрастта на децата

Приложение 5 относно регистрирани заболявания в амбулаториите на ЛЗ по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст

Приложение 6 относно регистрирани заболявания в амбулаториите на ЛЗ по вид на заболяването на лица на възраст над 18 години

Приложение 9 относно рентгенови изследвания и процедури

Приложение 11 относно лабораторна дейност

comments: Closed

Comments are closed.