За нас

Регионална здравна инспекция – Плевен осъществява на територията на област Плевен дейности по:
1. държавен здравен контрол;
2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

 

Стратегически цели и приоритети, които си поставя РЗИ – Плевен за своята дейност:

Концепция на РЗИ – Плевен

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2023г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2022г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2021г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2020г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2019г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2018г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2017г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2016г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2015г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2014г.

Отчет за дейността на РЗИ – Плевен за 2013г.

Цели за 2023г.

Цели за 2022г.

Цели за 2021г.

Цели за 2020г.

Цели за 2019г.

Цели за 2018г.

Цели за 2017г.

Цели за 2016г.

Цели за 2015г.

Цели за 2014г.

Цели за 2013г.

Цели за 2012г.

Отчет за 2012г.

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2014г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2015г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2016г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2017г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2018г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2019г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2020г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2021г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2022г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2023г.

изтегли

Бюджет на РЗИ – Плевен за 2024г.

изтегли