План разписание МУ – Плевен

Posted on 25th март 2015 in Обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърдено   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2015 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 10лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение/с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове/теоретични/ – 15лв.на 1чебен ден

Тематични курсове/с апаратура и консумативи/ – 40-60лв.на 1 учебен ден

Справки за подаване на заявки3 месеца преди началото на курса.

За информация:

5800 Плевен, ул.”Св.Климент Охридски”№1, Център за СДО и УБК

Тел. 064/884-148

064/884-166

Съобщение

Posted on 21st март 2015 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Десислава Василева Николова

24 март – Световен ден за борба срещу туберкулозата

Posted on 18th март 2015 in Новини

Туберкулоза. През 2014г. средната заболяемост от туберкулоза в област Плевен е по-ниска от средната заболяемост за страната /19,01%ооо към 20,47%ооо /. Регистрирани са 50 случая на туберкулоза /19,01%ооо /, срещу 45 /17,11%ооо / за 2013г. Тенденцията на бавно снижение на заболяемостта се запазва и през 2014г.

Относителният дял на туберкулозата спрямо всички дихателни инфекции е 7,58%. От заболяването са засегнати всички общини на областта, с изключение на Д. Дъбник  и Пордим. Най-висока е заболяемостта в община Искър – 29,80%ооо /2 случая/, следвана от общини Ч. Бряг  – 25,82%ооо /7 сл./ и Д. Митрополия – 25,54%ооо /5 сл./.

През 2014г. най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група 45-49г.– 59,77%ооо /10 сл./, следвана от възрастовата група 50-54г. – 48,65 %ооо /9 сл./. По пол приоритетно са засегнати мъжете – 72% /36 сл./ към 28% /14 сл./ – жени. От всички 275 контактни на туберкулозно болни лица с кожен туберкулинов тест са обхванати 275 лица, с рентгенография – 140, с изонид са профилактирани 133 лица и са открити 43 лица с ЛТИ.

Във връзка със световния ден за борба с туберкулозата на 24.03.2015г. от 12.00 до 17.00 часа ще се проведе ден на отворените врати – ще се извършат безплатни прегледи и консултации от медицинските специалисти на адрес: гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20.  РЗИ- Плевен ще разпространи здравно-информационни материали „За свят свободен от туберкулоза“ чрез Асоциация на студентите по медицина; ще представи презентация „Профилактика на туберкулозата“ в шест училища в гр. Плевен.

Информация

Презентация

Листовка

На вниманието на ОПЛ, относно писмо на МЗ за провеждане на основните имунизации в детската възраст

С писмо на МЗ е разпоредено до второ нареждане:

- РЗИ да преустанови раздаването на наличните в РЗИ количества 5-компонентна ваксина;

- да се преустанови провеждането от ОПЛ на реимунизации с 5-компонентна ваксина;

Напомняме Ви, че  в срок до 05.04.2015г. заедно с тримесечното сведение за извършените профилактични имунизации, трябва да представите в РЗИ-Плевен и отчет за изразходвани биопродукти /Приложение №7а към чл.13,ал.3 от Наредба 15 за имунизациите в РБ/.

Приложението може да намерите в сайта н РЗИ-Плевен /rzi-pleven.com/, подстраница „Бланки и формуляри”.

Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Posted on 4th март 2015 in Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 27.01.2015г. е публикувана Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34 от 29.12.2006г.

С  новата Наредба се създават привлекателни условия за специализация и  възможности за професионално развитие на медицинските специалисти в Република България.

Специализацията по клиничните специалности, при които  се извършват лечебно-диагностична дейност и здравни грижи, ще се осъществява въз основа на сключен трудов договор на пълно работно време за срока на специализацията с лечебно заведение, акредитирано за обучение по съответната специалност, национален център по проблемите на общественото здраве или висше училище /база за обучение/.

Уведомяваме Ви за възможността, която  предоставя чл.13 от Наредба №1 от 22 януари 2015г., а именно че Центровете за спешна медицинска помощ и другите лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, могат  да сключват договори за обучение на свои служители с бази акредитирани за обучение по клинични специалности по чл.5, ал.2.

Публични покани 2015

Posted on 27th февруари 2015 in Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите по публична покана №9039337/27.02.2015г., по чл.101г, ал.3 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-10-059/26.02.2015г. на директора на РЗИ – Плевен ще се състои на 18.03.2015г. от 13,30ч.  в сградата на възложителя на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, зала ІІ етаж.

 

9039337 – Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен, на лабораторни реактиви и консумативи, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 за срок до 31.12.2015г.

Покана

Техническа спецификация Приложение №1

Техническа спецификация Приложение №2

Договор

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: изтегли

Протокол от заседание на комисията

 

Туларемия

Posted on 20th февруари 2015 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Указателно писмо на МЗ №16-00-14/17.02.2015г., относно регистрирани случаи на туларемия от началото на 2015 година и мерките, които следва да се предприемат, във връзка с това

Инструкции за вземане и изпращане на проби от пациенти, вода и материали от животни за туларемия

Лаймска борелиоза

Posted on 17th февруари 2015 in Информация за лечебните заведения

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ПАЦИЕНТИТЕ

Уведомявам Ви, че в изпълнение на дейности, заложени в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2018 г., Министерството на здравеопазването предостави на отдел „МИ“,Д“НЗБ“при  РЗИ-Плевен диагностични и потвърдителни/имуноблот/ тестове за Лаймска борелиоза / ELISA китове – IgM и IgG /.

От 09.03.2015 г. в отдел „МИ“,Д“НЗБ“ при  РЗИ – Плевен се извършва БЕЗПЛАТНА серологична диагностика и потвърдителен/имуноблот/ тест за Лаймска борелиоза. Във връзка с правилната интерпретация на серологичната находка, серумните проби следва да се изпращат не по – рано от 20 /двадесет/ дни след началото на инфекцията и да се съпровождат с талон по приложения образец.

Образец на ИСКАНЕ ЗА СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА, съпровождащ серумните проби, постъпващи  в отдел „МИ“,Д“НЗБ“ при  РЗИ – Плевен – ІV етаж.

Отмяна на грипната епидемия

Posted on 4th февруари 2015 in Новини

Поради нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, със Заповед на Директора на РЗИ-Плевен се отменят въведените противоепидемични мерки, считано от 05.02.2015г.

Image

Започна отчетна кампания 2014

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

от 02.02.2015г.  до 13.02.2015г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

За информация по отчетната кампания – отдел “ЗИ”, тел. 0878 549 666