Не на цигарите!

Posted on 14th април 2014 in Новини

Регионална здравна инспекция – Плевен Ви уведомява, че през 2014 г. ще се проведе ХVІІІ международен конкурс за детска рисунка на тема „Не на цигарите!”, организиран от Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания.

Конкурсът се провежда съвместно с координиращите институции: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта. Целта на конкурса е децата от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение “без тютюнев дим”. Право да участват в конкурса „Не на цигарите!“ 2014 г. имат деца на възраст от 5 до 11 години от цялата страна.

Голямата награда е екскурзия в Рим. Останалите отличени от журито малки художници ще получат предметни награди. Резултатите от конкурса можете да научите след 13.05.2014 г. от сайта на НЦОЗА http://ncphp.government.bg/konkurs-risunka/. Награждаването на победителите ще се извърши на церемония съпроводена с изложба, на 16 май (петък) 2014 г.

SAM_1070-225x300

Важно! -На вниманието на ОПЛ

С писмо № 16-00-97/03.04.2014г. МЗ ни уведомява, че осигуряването на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации през 2014г. отпада от задълженията на НЗОК и ще се извършва от МЗ. С цел осигуряване непрекъснатост на имунизационния процес до сключване на договори от МЗ за 2014г. и осъществявяне на първите доставки на ваксини е необходимо:

- приоритетно провеждане на основните имунизации при подлежащите деца до 13м. възраст;

- получаването на заявените от ОПЛ количества ваксини ще се извършва след предоставяне на отчет за изразходвани и налични количества ваксини за предходния месец и списък на подлежащите на основна имунизация лица за настоящия месец, съгласно приложената таблица. ОПЛ, които получават табулограми ежемесечно не трябва да представят в РЗИ списък на подлежащите лица.

- получаването на заявените от родилно отделение количества ваксини ще се извършва след предоставяне на отчет за изразходвани и налични количества ваксини за предходния месец съгласно приложената таблица.

таблица ОПЛ

таблица РО

22 април – Международен ден на земята

Posted on 8th април 2014 in Новини

Зелени градове

7 април

Posted on 7th април 2014 in Новини

Presentation1-7

Световен ден за борба с туберкулозата – 24 март

Posted on 25th март 2014 in Новини

            С 15% са намалели болните от туберкулоза в Р.България през 2013 г. в сравнение с 2012 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на Министерството на здравеопазването. По повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март  ще се проведат Дни на отворени врати, в рамките на които ще се извършват безплатни прегледи. Плевенчаните, желаещи да се прегледат, могат да посетят Отделение за диспансерно наблюдение на болни за пневмофтизиатрични заболявания на УМБАЛ, гр.Плевен, ул. Кирил и Методий №20. Прегледите там ще се извършват от 31 март до 4 април от 9 до 12 ч.                                    
             У нас за пета поредна година се постига тенденция за намаляване на  заболеваемостта от туберкулоза – от 40 на 100 000 население през 2005 г., до 23,4 на 100 000 души през 2013 г. Общият брой на болните с туберкулоза през 2013 г. в страната е 1 938 души спрямо 2 280 пациенти за 2012 г. Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, а така също и на Програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

 „За свят свободен от туберкулоза“

В област Плевен също се наблюдава снижение на заболеваемостта от туберкулоза от 23,61 на 100 000 от населението за 2012 г. /63 случая/ на 17,11 на 100 000 за 2013 г. /45 случая /.

През 2014 г. РЗИ – Плевен издаде образователен материал „За свят свободен от туберкулоза“.

Обява

Posted on 19th март 2014 in Новини

РЗИ-гр.Плевен, ул.Княз Ал.Батенберг І №7, на осн.чл.16, ал.2 и чл.19,ал.1 ЗДС и чл. чл.13 във вр. с чл. 42 сл. ППЗДС
ОБЯВЯВА
ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на павилион, находящ се в гр.Плевен, ж.к. Сторгозия, кв. 711 по ПУП на града, с площ 12.25 кв. метра и предназначение – за складова или търговска дейност.
Първоначална тръжна наемна цена за обекта – 42 лв. месечно.
До участие в търга се допускат физически лица и търговци, регистрирани по реда на ТЗ.
Депозит за участие – 20 лв., вносим в брой в касата на инспекцията.
Тръжна документация може се закупува от касата на инспекцията срещу сумата 15 лв. Оглед на обекта може да се извършва всеки вторник срещу представен документ за закупена документация.
Заявления за участие могат да се подават в Звеното за обслужване на граждани на РЗИ-Плевен, лично или чрез препоръчана пощенска пратка, в 30-дневен срок от публикуването на обявата. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Предлаганата цена да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението.
За допълнителна информация-тел.064/82-48-82, 064/82-33-04.

Конкурси за държавни служители

Posted on 19th март 2014 in Новини

Главен експерт – обявление
Главен инспектор – обявление
заявление за участие в конкурс
декларация по 17[1]

 

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за участие  в конкурса за заемане на длъжността  „главен  инспектор” в  дирекция “Медицински дейности” при РЗИ-Плевен.

 = на осн.чл. 21, ал.2 НПКДС=

1.  ГАЛИНА МИТКОВА ДЯКОВА.

Посоченият кандидат  да се яви за решаване на тест на  23.04.2014г. в 10.00 часа.  в заседателната зала на ІІ етаж в сградата на  РЗИ – Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг І №7.

Семинар за медицинските специалисти от здравните кабинети

Posted on 12th март 2014 in Новини

програма на семинара

Световен ден на водата – 22 март

Posted on 12th март 2014 in Новини

програма

презентация

Публична покана

Posted on 10th март 2014 in Новини

РЗИ – Плевен открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП, за избор на изпълнител за доставки на лабораторни реактиви и консумативи със срок до 31.12.2014г.
покана
проложение №1
приложение №2

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: изтегли