Имунизация против грип

Posted on 19th септември 2014 in Новини

Уведомяваме Ви, че от 23.09.2014г. РЗИ – Плевен започва имунизация против грип с Ваксигрип. Имунизацията ще се провежда в имунизационния кабинет на инспекцията – 3 ет., кабинет 306. Цената на ваксината с поставянето е 11лв.

Работно време на кабинета от 09.00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,00ч.

Представяне на възложителя

Posted on 3rd септември 2014 in Профил на купувача

Регионална здравна инспекция  - Плевен е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Плевен се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и го подпомага при осъществяването на държавната здравна политика в Плевенска област.

РЗИ – Плевен се ръководи и представлява от д-р Атанас Любенов Гарев – Директор и е организирана в пет дирекции:

◦Дирекция “ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

◦Дирекция “ Медицински дейности”

◦Дирекция “ Надзор на заразните болести”

◦Дирекция “ Обществено здраве”

◦Дирекция “ Лабораторни изследвания”

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Ебола вирусна инфекция (ЕВИ)

Posted on 3rd септември 2014 in Информация за лечебните заведения

изтегли

Имунизации на деца, родени след 01.06.2014г.

Posted on 2nd септември 2014 in Информация за лечебните заведения

Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-01-209/27.08.2014г. на МЗ е разпоредено до сключване на договор и доставка на шесткомпонентна ваксина /ДТКаХепБПиХИБ/, децата родени след 01.06.2014г. да бъдат имунизирани с четиривалентна комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит и с ваксина срещу хепатит тип Б педиатрична.

Четиривалентната комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит да се приложи по схема от 2-ри, 3-ти, 4-ти месец, минимален интервал 30 дни между приемите, а ваксината срещу хепатит Б по схема: 2-ри прием – от първи месец, 3-ти прием – от шести месец.

Проведените имунизации да се отчитат в сроковете по чл.13 от Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България както следва: имунизациите срещу хепатит тип Б с кодове 43 и 44, съгласно приложение №7 към чл.13, ал.2 от наредбата; имунизациите с четирикомпонентната комбинирана ваксина с отчетна форма, съгласно Приложение към Заповед  №РД-01-209/27.08.2014г.

Заповед

Приложение

Седмични учебни разписания

Posted on 1st септември 2014 in Новини

Наредба №10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Posted on 7th август 2014 in Обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед  № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, от 18.08.2014 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи  за зачисляване.

Документите се подават  в срок от 18.08.2014г. до 15.09.2014г. в Център за следдипломно обучение при МУ – ПЛЕВЕН, ул.”Св.Климент Охридски” №1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1, от 8:00 ч. до 17:30 ч. -  всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – през почивните дни.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление – предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;

3. Копие от  диплома придобита специалност , ако има такава;

4.Копие на Договор с НЗОК;.

5.Удостоверение от РЦЗ/РЗИ за регистрация на практиката;

6. Квитанция за платена сума за участие в конкурса – 60 лв.;

7.Два пощенски плика /с точен адрес за кореспонденция/.

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Posted on 31st юли 2014 in Обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от ОПЛ и Заповед № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет – София  приема  документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3. Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност, ако има такава.

4. Копие от удостоверение за регистрация в Регионален център по здравеопазване, извършена в период от 2000 г. до 02.06.2009 г./ , § 6, ал.1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и § 94 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за здравето.

5. Копие от договор с РЗОК при наличие на такъв / първа и последна страница от 2014 г./.

6. Удостоверение от Български лекарски съюз.

Съгласно Заповед № РК36-1245/18.07.2014 г. на Ректора на Му – София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

Документите се подават  в срок  от 23.07.2014 г. до 15.09.2014 г. в отдела  на „СДО и  УБК”, гр. София, бул.”Акад. Ив.Е.Гешов” 15, ет.12, ст.7 от 13.00 до 16.00 часа.

Промяна в Наредба №21/2005г.

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.56 от 08.07.2014г. е публикувано измемение на Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

пълният текст на наредбата можете да изтеглите от тук

На вниманието на ОПЛ

Съгласно изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. на МЗ за имунизациите в РБ /ДВ бр. 54/01.07.2014г./, децата родени след 01.06.2014г. ще бъдат обхващани от втория месец с ваксина ДТКаХепБПиХИБ-шесткомпонентна ваксина, която включва в състава си и ваксина срещу хепатит Б. Във връзка с това следва да преустановите прилагането на втори прием хепатит Б ваксина на едномесечна възраст на децата, родени след 01.06.2014г.

Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България

План разписание ВМА – София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри и професионалисти по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2014/2015 г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на Военномедицинска академия:  www.vma.bg Тел.за справки: 02/922-5630; 922-5866; e-mail:uno@vma.bg