Промяна в Наредба №21/2005г.

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.56 от 08.07.2014г. е публикувано измемение на Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

пълният текст на наредбата можете да изтеглите от тук

На вниманието на ОПЛ

Съгласно изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. на МЗ за имунизациите в РБ /ДВ бр. 54/01.07.2014г./, децата родени след 01.06.2014г. ще бъдат обхващани от втория месец с ваксина ДТКаХепБПиХИБ-шесткомпонентна ваксина, която включва в състава си и ваксина срещу хепатит Б. Във връзка с това следва да преустановите прилагането на втори прием хепатит Б ваксина на едномесечна възраст на децата, родени след 01.06.2014г.

Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България

План разписание ВМА – София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри и професионалисти по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2014/2015 г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на Военномедицинска академия:  www.vma.bg Тел.за справки: 02/922-5630; 922-5866; e-mail:uno@vma.bg

План разписание МУ-София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за  следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри  през 2015 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2015 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите и кредитните точки могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение за кредитиране.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. Срок за подаване на заявките – 30.07.2014 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0878 479 666.

Западно-Нилска треска

Превантивни мерки изтегли

Профилактични прегледи на деца

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Анализ на данните от профилактичните прегледи на децата от 0 до 18 години в област Плевен – 2012 изтегли

Анализ на данните от профилактичните прегледи на децата от 0 до 18 години в област Плевен – 2011 изтегли

Атмосферен въздух

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен - 2013 изтегли

Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен - 2012 изтегли

Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен - 2011 изтегли

Шумово натоварване

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2013 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2012 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2011 изтегли

Ограничаваме маларията, но не бива да я пренебрегваме

Posted on 9th юни 2014 in Новини

По данни на Световната здравна организация (СЗО), маларията представлява сериозен здравен проблем в  97 страни, територията на които се населява от около 2,4 милиарда души.

През 70-80-те години на 20 век маларията беше ликвидирана в почти всички страни на европейския регион. След 1990г обаче беше възстановено местното разпространение на малария в някои региони на Турция, Кавказ и Централна Азия.. За няколко години с усилията на местните власти и активното съдействие на СЗО ситуацията е овладяна. Вече е в ход нова глобална маларийна програма, на СЗО, съгласно която до 2015 г. маларията в ендемичните страни на Европейския регион следва да бъде елиминирана, както и да не се допусне възстановяването на местното й предаване в страните, в които е ликвидирана.

В eкваториалните и субекваториални области с риска от заразяване с малария е различен и съответно с това е различна и препоръчваната от СЗО профилактика.

У нас постоянно се диагностицират случаи на малария, внесени от ендемични страни. За периода 1966 – 2012 г. техният брой възлиза на 2971, от които 17 са завършили летално. Тревожен е факта, че за 2009г. от диагностицираните 8 случая, 2 са с летален изход. Липсата на клиничен опит и недостатъчната клинико-епидемиологична насоченост на медицинските специалисти към тази паразитна болест, както и все по-често срещащата се резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици, водят до сериозни последици за заболелите. Маларията се предава само между хората, при нападение от заразен комар от род Анофелес. Всеки заразен развива заболяване с лека или по-тежка клинична картина. Болните от малария задължително се хоспитализират. Неправилното или непълно лечение на заболелите води до персистиране на паразита в кръвта, което крие риск от възникване на огнища на разпространение на малария в страната.

Маларията в България е ликвидирана още 1966г. Но при определено съчетание на благоприятни фактори е възможно местно предаване на паразита. Затова е важно своевременното откриване на носители на малария пристигнали от рискови региони и задължителното им лечение с цел ликвидиране на малариините причинители. Наредба № 17от 30 юли 2008 г./ изм. и доп. ДВ.бр 88 от 2013г.регламентира условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.

5 юни – Световен ден на околната среда

Posted on 4th юни 2014 in Новини

Мотото на Световния ден на околната среда през 2014 г. е “Надигни гласа си, не нивото на морето“. Призивът тази година е да се признае, че  всички сме изправени пред едни и същи предизвикателства и сме обединени от една обща цел за устойчив живот и благоденствие на тази планета.

информационен материал