Публични покани

Posted on 28th октомври 2014 in Профил на купувача

9035220 - Доставка  на един брой оборудван санитарен автомобил. Оборудването на автомобила да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация

Покана

Техническа спецификация

Договор

Конкурси за държавни служители

Posted on 24th октомври 2014 in Новини

РЗИ – Плевен обявява конкурси за служители по служебно правоотношение за следните длъжности:

1. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – обявление

2. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

3. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

4. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – обявление

5. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – обявление

заявление за участие в конкурс

декларация по 17[1]

 

 

19 октомври

Posted on 17th октомври 2014 in Новини

Скъпи колеги,

Моята лекарка добра – Антонио Симеонов

Лекар – Кристияна Георгиева

МУ – София

Posted on 15th октомври 2014 in Обучение

Уведомяваме Ви, че отдел „ СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във  в.„Новинар”, бр. 231/01.10.2014г. Документите  за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр.София, бул.”Акад. Иван Гешов”№15, ет.12, стая №7. Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и неободимите документи може да получите на сайта на    МУ – София в   интернет / www.mu-sofia.bg – новини – СДО/.

Трихинелоза в Р България

Posted on 14th октомври 2014 in Новини

научете повече

Национално проучване на факторите на риска за здравето

Posted on 8th октомври 2014 in Новини

Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести: сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

untitled

Проучването включва:

-    анкетиране на деца, като за възрастовите групи 1-6 г. и 7-9 г., анкетите ще бъдат попълвани от родителите. Децата и учениците ще бъдат посетени в техните ЦДГ/ОДЗ и училища и ще бъдат измерени антропометричните показатели – ръст и тегло, а при децата на възраст 10-19 г. и артериално (кръвно) налягане. Измерванията ще бъдат извършени от специалисти от регионалната здравна инспекция. Периодът на провеждане на проучването при децата е от 07.10. до 29.11.2014 г.;

-    анкетиране на лица над 20-годишна възраст, чрез попълване на анкетни карти, както и измерване на ръст, тегло и артериално налягане. В проучването са включени лица, подбрани на случаен принцип. Данните за лицата са предоставени от Националния статистически институт. Анкетирането и измерванията ще бъдат извършени от специалисти от РЗИ. Служителите от РЗИ ще се легитимират чрез представяне на Служебна карта, която съдържа: номер на служебната карта, име на лицето, което ползва правата на държавен здравен инспектор от РЗИ, длъжност, ЕГН, подпис на директор на РЗИ и печат. Формата и графичния дизайн на служебната карта са съгласно Приложение № 1 на Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ. бр. 63 от 07.08.2009 г.).

Периодът на провеждане на проучването при населението над 20-годишна възраст ще бъде от 07.10. до 15.12.2014 г.

Информацията, която се събира чрез Националното проучване е поверителна. Данните получени по време на проучването ще се съхраняват под номер, без да е известно името на анкетираното лице. Името, което се свързва със съответния номер ще се съхранява на различно място и ще е известно единствено на ръководителите на проучването.

Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7

Posted on 7th октомври 2014 in Новини

награждаване-МЗ

През учебната 2014/2015 г. за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас
отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия
клас – за живот без тютюн”.

информация за конкурса

Туларемия

Първи случай на туларемия в област Плевен

Клинични форми на туларемията:

  • ангинозно-бубонна
  • белодробна
  • очно-бубонна
  • Абдоминална/чревна/
  • Кожно-бубонна

Насоченост за туларемия при:

  • Болни с лимфаденити;
  • Персистиращи лимфаденити, пневмонии и конюнктивити, неповлияващи се от обичайното антибиотично лечение;
  • Неясни фебрилни състояния.

 

Мерки:

1.При съмнение за заболяване от туларемия незабавно се уведомява РЗИ – Плевен, отдел “Противоепидемичен контрол” на тел. 064 823759 и се изпраща бързо известие, съгласно Наредба №21/18.07.2005 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, изм. и доп. в ДВ бр.56 от 08.07.2014г.

2.Болният  се насочва за консултация и хоспитализация в инфекциозно отделение.

3.Диагнозата се поставя серологично. Серумната проба се изпраща в НЦЗПБ – София, бул.”Столетов” № 44А, лаборатория по особено опасни  бактериални инфекции – д-р Ненова.

информационен материал

Имунизация против грип

Posted on 19th септември 2014 in Новини

Уведомяваме Ви, че от 23.09.2014г. РЗИ – Плевен започва имунизация против грип с Ваксигрип. Имунизацията ще се провежда в имунизационния кабинет на инспекцията – 3 ет., кабинет 306. Цената на ваксината с поставянето е 11лв.

Работно време на кабинета от 09.00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,00ч.

Представяне на възложителя

Posted on 3rd септември 2014 in Профил на купувача

Регионална здравна инспекция  - Плевен е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Плевен се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и го подпомага при осъществяването на държавната здравна политика в Плевенска област.

РЗИ – Плевен се ръководи и представлява от д-р Атанас Любенов Гарев – Директор и е организирана в пет дирекции:

◦Дирекция “ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

◦Дирекция “ Медицински дейности”

◦Дирекция “ Надзор на заразните болести”

◦Дирекция “ Обществено здраве”

◦Дирекция “ Лабораторни изследвания”

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача в РЗИ – Плевен