Прием на студенти в МУ – Плевен

Posted on 12th юни 2018 in Новини

Уведомяваме Ви, че за учебната 2018/2019г. от МУ-Плевен, Факултет ”Обществено здраве” е обявен следния прием на студенти:

– СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

– СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

– СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА-ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.

Справки по всички въпроси могат да се получат на телефон 064/884 237 -Студентска канцелария на Факултет „Обществено здраве”.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване за специалностите на Факултет „Обществено здраве” можете да откриете и в новия правилник за прием на студенти, публикуван на страницата на Медицински университет-Плевен в Интернет – www.mu-pleven.bg.

Съобщение във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве.

Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни.

В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!

Относно: предприемане на мерки по предложенията на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ за повишаване на информираността на медицинските специалисти работещи с деца от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, във връзка със задължението им за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето и за познаването на Етичния кодекс на работещите с деца.

 

Съгласно чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето, всяко лице , на което стане известно, че дете се нуждае от закрила е длъжно незабавно да уведоми Дирекция ‘‘Социално подпомагане‘‘, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение имат и лицата, на които това е станало известно във връзка с упражняваната от тях професия или дейност, дори това да е обвързано с професионална тайна.

Във връзка с изпълнението на тази разпоредба, следва да предприемете следните мерки:

 • Актуализиране длъжностните характеристики на професионалистите, работещи с деца по отношение въвеждане на изискване и спазване на задължението за съдействие по чл.7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето;
 • Включване на изискване за познаване на Етичния кодекс на работещите с деца.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УХАПВАНЕ ОТ КЪРЛЕЖ

Posted on 1st юни 2018 in Новини

Кърлежът трябва да се свали максимално бързо, по възможност от медицинско лице.

Мястото на ухапването да се наблюдава за зачервяване, което се появява 5-10 дни до месец след ухапването от кърлежа, с диаметър поне 4-5 см и нараства бързо, без сърбеж и затопляне на кожата, възможни са също субфебрилна температура, увеличени лимфни възли в региона на ухапването и общи грипоподобни оплаквания. Това са симптомите на ранна Лаймска болест.

Втората по честота, предавана с кърлежи инфекция в страната е Марсилската треска. Тя започва с внезапно повишение на температурата, главоболие, болки в мускулите и ставите, тъмно петно на мястото на ухапването и дребен макуло-папулозен обрив по дланите и ходилата.

Антибиотична профилактика се препоръчва само за Лаймска болест (постекспозиционна) за възрастни и деца над 12 години, ако са изпълнени всички изброени по-долу критерии:

 • Сваленият кърлеж е идентифициран надеждно като нимфа или възрастен Ixodes ricinus
 • Кърлежът е стоял запит в тялото в продължение най-малко на 24 часа
 • Антибиотичната профилактика може да започне в рамките на 72 часа след свалянето на кърлежа
 • Заразеността на кърлежите с Borrelia burgdorferi в региона е най-малко 20%.

Приема се антибиотик, като се използва единична доза 200 mg доксициклин еднократно (ако няма противопоказания). За деца до 12 години – цефуроксим от 10 mg/kg до 15 mg/kg (максимално до 250 mg) двукратно през 12 часа (ако не е противопоказан).

Антибиотична профилактика след ухапване от кърлежи не се препоръчва като средство за предотвратяване на Марсилска треска. Вместо това, хората след ухапване от кърлеж трябва да следят за развитие на описаните по-горе симптоми и при нужда да се консултират с личния си лекар.

Малария

Posted on 30th май 2018 in Новини

През 70-80-те години на 20 век маларията беше ликвидирана в почти всички страни на европейския регион. След 1990г обаче беше възстановено местното разпространение на малария в някои региони на Турция, Кавказ и Централна Азия. За няколко години с усилията на местните власти и активното съдействие на СЗО ситуацията е овладяна. След 2010г. в резултат на световната кампания на СЗО „Да върнем маларията /Roll Back Malaria/ паразита  постепенно и значително свива ареала си на разпространение, както и честотата на случаите на заболяване с 50 до 70% в някои от регионите. Представяме Ви карта на разпространението на маларията в световен мащаб от доклада на СЗО за 2018г.

 

В eкваториалните и субекваториални области риска от заразяване с малария е различен и съответно с това е различна и препоръчваната от СЗО профилактика.

 

У нас постоянно се диагностицират случаи на малария, внесени от ендемични страни. За периода 1998 – 2017 г. техният брой възлиза на 226 български и чуждестранни граждани- Три от случаите на заразяване  са завършили летално. За последните 3 години през лечебни заведения в област Плевен са преминали 5-ма от заразените българи.

 

Маларията се лекува дефинитивно с 3-дневен курс на съвременен антималариен химиотерапевтик. Задачите на лекаря в България са три:

 1. Да помисли за малария в диференциалнодиагностичен план при пациенти с висока температура или други симптоми, характерни за заболяването. Важно е да се попита къде, кога е пътувал пациента.
 2. Да провери за паразитоносителство  чрез морфологично идентифициране на паразита в кръвна натривка или бърз тест за доказване на определени  маркери.
 3. Да осигури на пациента достъп до подходящия препарат за лечение навреме.  Лекуват  се задължително и клинично-здравите паразитоносители. Лечението се провежда в инфекциозна клиника от паразитолог в съответствие с доказания вид малариен плазмодии.
 4. Да уведоми незабавно РЗИ за потвърдения случай на малария, за да бъдат предприети необходимите противоепидемични мерки.

 

Всеки български гражданин пребивавал в регион с риск от заразяване с малария /за което е бил уведомен преди пътуването/, когато търси лекарска помощ по повод на висока температура, пристъпно главоболие, анемия или увеличен черен дроб, трябва изрично да предупреди лекаря за рисковите региони, където е бил през последните 3 години. При по продължителен престой, след завръщането си в България е добре да си направи изследване за малария, за да се избегне  паразитоносителството без изявена клиника.

Маларията в България е ликвидирана още 1966г., но при определено съчетание на благоприятни фактори /топъл и влажен сезон, достатъчно анофелийни комари и болни хора/ е възможно местно предаване на паразита. Заболяването се предава само между хората, при нападение от заразен комар от род Анофелес. Предпазването от заболяване включва лични и обществени мерки целящи основно ограничаването на нападенията на хора от комари.

При личното предпазване основно средство са противокомарните мрежи в различни марки и модели. Ефективно е ползването на репеленти по откритите части на тялото. В райони с висок риск от заразяване се прилага химиопрофилактика по приета схема.

Обществената профилактика включва:

 1. Контрол на влажните зони – блата, лимани, меандри и т.н.
 2. Поддръжка на мелиоративните системи по земеделските площи.
 3. Изграждане на защитни пояси от ферми около селищата срещу преобладаващата посока на ветровете.
 4. Наблюдение и контрол на популациите комари, биологично и химически.
 5. Особено важно за страни с ликвидирана маларията е своевременното откриване на носители на малария пристигнали от рискови региони и задължителното им лечение с цел недопускане на заразяване на местни комари с малариините причинители.

Наредба № 17/2008 г. регламентира условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.

План разписание МУ-София

Posted on 30th май 2018 in Новини

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2019 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2019 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №7. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2018 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

Поведение при необичайно горещо време

Posted on 30th май 2018 in Новини

Темата за необичайно горещото време и неблагоприятното му отражение върху човешкото здраве е много актуална, както предвид предстоящия летен сезон, така и на фона на наблюдаваните пред последните десетилетия изменения на климата.

 

Горещите вълни – тихият убиец

 

Промените в климата – заплаха за здравето на човека

 

 

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 21st май 2018 in Новини

За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечно-съдови заболявания, включително инсулт.

Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018г., е да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и сърдечно-съдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечно-съдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12 % от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания.

За повече информация, може да ползвате интернет страницата на СЗО на адрес:

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/en/

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХИПЕРТОНИЯТА

Posted on 11th май 2018 in Новини

На 17 май 2018г., от 11 до 18ч., в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Хасково, Благоевград и Кърджали на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще се информират по проблемите на хипертонията с възможност за квалифицирани консултации за хипертоници; ще получат книжки с нормите на поведение при АХ, също и методични указания за поведение при деца и подрастващи с АХ; ще бъдат направени тестове за оценка на информираността с награди; ще се измерва тегло и кръвно налягане на желаещите с електронни апарати, снабдени с Afib-технология за откриване на ПМ, без ЕКГ.

 

Информация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Posted on 10th май 2018 in Новини

На 14.05.2018 г., понеделник, в Регионална здравна инспекция – Плевен ще бъде изнесена лекция на тема „Имунизации“ от д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

Лекцията ще се състои от 14.00 ч. в Зала III етаж на инспекцията.

 

Д-р Кунчев: Правото на детето на здраве стои над правото на майката на избор.

Среща на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, с лекари, медицински специалисти, преподаватели и студенти от МУ, родители и медии се проведе на 14.05. от 14 часа в РЗИ – Плевен относно значимостта на имунизациите.

Целта е имунизационния календар да се изпълнява на 95% и повече. По думите на главния държавен здравен инспектор, процентът на изпълнение на имунизационния календар в България не е лош, но може да бъде и по-добър.

Д-р Кунчев очерта две групи родители, с които има проблеми при изпълнение на имунизационния календар. По думите му едната група родители, традиционно е от ромската общност. Голяма част от родителите не са здравно осигурени и съответно не са избрали личен лекар на детето си. Много от тях работят през летния сезон в чужбина и децата им не могат да бъдат открити. Втората група е на „много активните, но малобройни антиваксинални групи  от родители“ в социалните мрежи, които се позовават на неточна или направо лъжлива информация. Тези движения нямат кой знае каква почва в България, но създават впечатление за многобройност.

Д-р Кунчев коментира, че не би следвало детето да бъде лишавано от имунизация и даде за пример Словения, където Върховният съд се е произнесъл, че правото на детето на здраве стои над правото на майката на избор.

Ситуацията в България продължава да е доста напрегната, най-вече по отношение на морбили. Ако в България се възприеме доброволната система на имунизации като в Швеция, това ще доведе до катастрофа в рамките на две-три години, защото ще се натрупа контингент от неимунизирани деца. След това ще има последствия като при съседите-епидемия от морбили в Румъния, Сърбия и Гърция. Идеята е това да не се допусне при нас.