План – разписание на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София

Posted on 27th март 2017 in Обучение

РЗИ разполага с план – разписанието на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ за продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2017 г. може да намерите в РЗИ – ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7, както и на Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Електронният адрес е: www.cityclinic.bg/bg/sofia/home. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/903 8582; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова, e-mail: Adelina.Viktorova@cityclinic.bg.

План – разписание на МУ – Плевен

Posted on 21st март 2017 in Обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърден   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2017 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 12лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 15лв. на 1чебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 40-60лв. на 1 учебен ден

Програмата за 2017 г. може да намерите в РЗИ-Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7 и на Интернет-страницата на МУ-Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация: 5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148; 064/884-166

Световен ден за борба с туберкулозата – 24.03.2017г.

Posted on 20th март 2017 in Новини

Епидемиологични данни за туберкулозата

Слушай Мечо Пух

Всеки може да се зарази, но тубуркулозата е лечима, ако се открие навреме!

Какво знаеш за тубуркулозата?

Какво значи да си инфектиран с туберкулоза?

 

„ЗАЩО ХАБИМ ВОДАТА?“

Posted on 20th март 2017 in Новини

Световният ден на водата World Water Day се отбелязва на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. Денят се чества официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. На тази дата правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

През 2017 година темата е посветена на отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

Проявите са в подкрепа на подцел 6.3 (SDG 6.3) от Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goal), съгласно която до 2030 година трябва да „подобрим качеството на водата чрез намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци и намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и материали, намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен мащаб“.

 За повече подробности: http://www.worldwaterday.org

 

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАЗУМНО ВОДАТА, БЕЗ ДА Я ХАБИМ?

 

ТЕСТ: ПОЛЗВАМЕ ЛИ ВОДАТА РАЗУМНО?

На вниманието на всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ

Писмо на МЗ №16-00-18/14.03.2017г., относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на страната.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Posted on 21st февруари 2017 in Информация за лечебните заведения

Осъществяване на метрологичен контрол

Във връзка с чл.5 от Закона за измерванията /ЗИ/ е необходимо да бъде извършен метрологичен контрол на средствата за измерване /електрокардиографи и механични манометри за кръвно налягане/, които се използват.

Периодичността на тези проверки според Заповед № А-333/29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е две години. Използваните в лечебните и здравни заведения везни също подлежат на метрологичен контрол, но периодичността на тези проверки е една година.

По чл. 44, т.3 от Закона за измерванията лицата, които използват средства за измерване са длъжни да ги заявят и представят за проверка в Регионален отдел на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ – гр. Плевен, кв. Сторгозия, до бл. 67. Лице за контакт: Ивайло Йорданов, GSM 0878 241 547.

При надзорна проверка от инспекторите на ДАМТН лицата, които използват средства за измерване, без да изпълняват изискванията на чл. 44, от ЗИ, подлежат на имуществена санкция в размер  от 200 до 500лв., а при повторно нарушение – санкцията се удвоява.

Конкурс за заемане на 2 щатни длъжности „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 21st февруари 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Posted on 16th февруари 2017 in Нормативна уредба

ЗАКОНИ

 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
 • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 • ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
 • ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

НАРЕДБИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 • НАРЕДБА №1/2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
 • НАРЕДБА №2/2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
 • НАРЕДБА №2/2014г. за класификация на отпадъците
 • НАРЕДБА №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини
 • НАРЕДБА № 10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 • НАРЕДБА №15/2005г. за имунизациите в Република България
 • НАРЕДБА №17/2008г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
 • НАРЕДБА №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • НАРЕДБА №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
 • НАРЕДБА №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА №39/2007г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
 • НАРЕДБА №49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • НАРЕДБА №55/2010г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от Приложения №2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
 • НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА №5 на МЗ за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
 • НАРЕДБА №11/1995г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
 • НАРЕДБА №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
 • НАРЕДБА №19/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
 • НАРЕДБА №24/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
 • НАРЕДБА за медицинската експертиза

УКАЗАНИЯ, ПРАВИЛНИЦИ, ИНСТРУКЦИИ

 • МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ №3/2003г. за борба с легионелозите
 • УКАЗАНИЕ за вземане, съхранение и транспорт на материали за клинични микробиологични изследвания
 • ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

План разписание МБАЛ Токуда Болница София

Posted on 14th февруари 2017 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърдената Програма на курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение за лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти през 2017 г. в МБАЛ „Токуда Болница София”ЕАД. За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение се подава заявка по образец. Програмата за 2016 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3,стая №7, както и на Интернет-страницата на МБАЛ „Токуда Болница София” АД в раздел „Учебна дейност”. Електронният адрес е: www.tokudabolnica.bg . На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Адрес за заявки и информация

Дирекция„Научна и учебна дейност”

МБАЛ„Токуда Болница София” ЕАД

бул.„Никола Вапцаров” 51Б, 1407 София

Тел.02/403-42-21, 403-42-28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Национална анти-СПИН кампания по повод”Свети Валентин – Ден на влюбените”, 14февруари 2017г.

Posted on 9th февруари 2017 in Новини

Планираните дейности на РЗИ-Плевен относно провеждането на Национална анти-СПИН кампания – 14 февруари, ден на влюбените са следните:

            1.Изнасяне на КАБКИС на терен на 13.02.2017г. в Гимназия за преподаване на чужди езици – Плевен от 10ч. до 12ч.

            2.Изнасяне на КАБКИС на терен на 14.02.2017г. в Професионална  гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и Професионална гимназия по електроника и химични технологии, гр. Плевен от 10ч. до 14ч.

            3.Разпространяване на информационни материали и презервативи в училищата в гр.Плевен.