НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

            Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

            Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2016 от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъдат предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2016г.

            Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

  1.  Оферта /по образец/.
  2.  Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
  3.  Проект за договор.

            Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 16.30 ч. на 24.10.2016 г.

На вниманието на медицинските специалисти от здравните кабинети на детски и учебни заведения

Posted on 14th октомври 2016 in Новини

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ДЕЦАТА ПОДЛЕЖАТ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

 

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2016г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-272/03.10.2016г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2016 г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 12,00 ч. на 14.10.2016 г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Валентин Цанков – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879125316.

РЗИ – Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2016/2017г.

Posted on 6th октомври 2016 in Новини

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН 

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ 

РЗИ – Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2016/2017г.   

 

“Ваксигрип”  –     цена   9.70 лв.

Цена на манипулацията –   2.00 лв.

Общо:      11.70 лв.

 

“Инфлувак”  –       цена  7.98 лв.

Цена на манипулацията –   2.00 лв.

Общо:      9.98 лв. 

 

Работно време на кабинета

От 9.00 ч. до 16ч.

почивка от 12.00 до 12.30 ч.

телефон за връзка- 064/ 823-759

РЗИ – Плевен/ ет.III, к-т № 306

 

Съобщение

Posted on 21st септември 2016 in Новини

Уведомително писмо до г-н Христо Стефанов Семовски

Информационни материали

ТУЛАРЕМИЯ

АНТРАКС

БРУЦЕЛОЗА

СТАРТИРА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Posted on 16th август 2016 in Новини

В изпълнение на дейности по програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фон за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от 15 август 2016г. стартира лятна АНТИСПИН кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, която ще продължи до 15 септември 2016г. Кампанията ще се проведе във Вирусологична лаборатория на РЗИ-Плевен с график на работа: понеделник-петък от 8.30 до 12ч. и от 12.30 до 17ч. Медицинският мобилен кабинет на КАБКИС на РЗИ-Плевен ще бъде изнесен на терен на 02.09.2016г. от 10 до 13ч. пред магазин Билла-Плевен, ул. Ас. Халачев №2.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция НЗБ

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция МД

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция ЛИ