На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица EN

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2016

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

от 10.01.2017 г.  до 20.01.2017 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2017 г. за дейността на ЛЗ през 2016 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За информация по отчетната кампания – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666

До всички лекари

Posted on 30th декември 2016 in Новини

Относно: Кандидатстване за финансиране по проект ВG05М9ОЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

За повече информация изтегли.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Posted on 6th декември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Обявления за събиране на оферти – ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

Posted on 23rd ноември 2016 in Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен“, по следните три обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на физико-химичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни среди, биопродукти и реактиви за нуждите на микробиологичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №3“.

 

• Обява

 

Документация към обявата

• Документация

Техническа спецификация – Приложение №1

Техническа спецификация – Приложение №2

Техническа спецификация – Приложение №3

 

Приложения към обявата

Данни за участника

Техническо предложение

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП

 

Ценово предложение

Образец на ценово предложение към Приложение №1

Образец на ценово предложение към Приложение №2

Образец на ценово предложение към Приложение №3

 

Проект за договор за възлагане на поръчката

 


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 04.01.2017г.


 

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 21st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“

Posted on 16th ноември 2016 in Новини

Съобщение за обявяване на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ за учебната 2016-2017 година

Регламент за провеждане на конкурса

Формуляр за участие в конкурса

Формуляр за отчет на реализирани дейности в конкурса

 

Съобщение

Posted on 1st ноември 2016 in Новини

От 01.11.2016г. РЗИ – Плевен преустановява имунизирането с противогрипни ваксини.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 1st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 1st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ с професионално направление икономика или информационни технологии в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“