Съобщение

Posted on 23rd септември 2015 in Новини

Изображение

Във връзка с предстоящ ремонт на част от сградата на РЗИ – Плевен, предоставяме на Вашето внимание Техническо задание и очакваме Вашите оферти.

 

Pokana

 

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари и специалисти, магистър-фармацевти и търговци на едро и дребно с лекарствени продукти

Posted on 14th септември 2015 in Информация за лечебните заведения

Информираме Ви, че в ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, което влиза в сила три дни след тази дата.

С Постановлението се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”. Съгласно направените промени, веществото кокаин се прехвърля от Списък II-„Вещества с висока степен на риск,намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” в СписъкI.

В Списък III-„Рискови вещества”, се включват 2 нови вещества-зопиклон и цинолазепам.

Постановлението на Министерския съвет предвижда 3-месечен гратисен период от влизането му в сила, в който лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и  превозване  на наркотичните вещества „Зопиклон” и „Цинолазепам”, както и търговия на дребно  и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата  „Зопиклон” и „Цинолазепам”, да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам, ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, а отпускането е срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предадат на лицензирани с приемателно-предавателен протокол или да се съхраняват до получаване на лицензия.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ!

Posted on 25th август 2015 in Новини

В   изпълнение  на  § 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения  /обн.  ДВ, бр.47 от 2014г./ , моля  в  срок до 04.09.2015г.  да представите в РЗИ – Плевен, Дирекция „Медицински дейности“, ул. „Д. Попов“ № 18, ет. 3    диплома за специалност „Обща медицина“ или   документ  за  зачисляване   за   специализация  по „Обща медицина“ към дата 02.06.2015г.

Телефон за връзка: 064/82 80 09, 0878 584 666 – д-р В. Иванова – Директор Дирекция „Медицински дейности“.

Бруцелоза

Posted on 17th август 2015 in Новини

Регистрирани случаи на бруцелоза в област Плевен

информационен материал

Стартира лятна АНТИСПИН кампания

Posted on 29th юли 2015 in Новини

В изпълнение на дейности по програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фон за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от 03 август 2015г. ще стартира лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 13 септември 2015г. Посланието на лятната АНТИСПИН инициатива на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е „Да запазим посоката, да продължим пътя!”. Терените на които КАБКИС на РЗИ-Плевен ще предлага доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ са:

  • Басейн в гр. Плевен, ул. С. Стефано №47 – на 22.08.2015г. от 10ч. до 15ч.;
  • Входа на парк „Кайлъка” – на 22.08.2015г.от 16ч. до 20ч.;
  • Пред МОЛ  „Център” – на 04.09.2015г. от 10 до 16ч.

 

План – разписание за продължаващо медицинско обучение – ВМА

Posted on 19th юни 2015 in Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за учебната 2015/2016г. е публикувано на сайта на Академията (в частта „Академична дейност”). Срокът за подаване на заявленията е удължен до 15.07.2015 г.

Допълнителна информация може да получите на следните телефони:   (02)9225418; (02)9225190 – Учебно-научен отдел.

Съобщение

Posted on 9th юни 2015 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Елка Андреева Димитрова

Световен ден на околната среда

Posted on 9th юни 2015 in Новини

Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.

Световен ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Това е най-значимият и известен глобален ден за положително действие за
околната среда и за планетата. Отбелязването му започва през 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена през 1972 г.  в Стокхолм, Швеция. На този форум е приета декларация за околната среда – първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Posted on 21st май 2015 in Новини

През 2014г. Министерство на здравеопазването стартира  изпълнението на Националната програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население 2013-2017г. Стратегическа цел на Програмата е да се формира и провежда дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сградите. научете повече

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Радон – Поддържайте ниски нива на радон в жилището!

Проверете концентрацията на радон в дома си!

МУ – Плевен

Posted on 15th май 2015 in Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2015/2016г. от МУ-Плевен, Факултет ”Обществено здраве” е обявен следния прием на студенти:

- СПЕЦИАЛНОСТ ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ  ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО/ДИСТАНЦИОННО/ОБУЧЕНИЕ.

Справки по всички въпроси могат да се получат на телефон 064/884 237 -Студентска канцелария на Факултет  ”Обществено здраве”.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване за тези специалности можете да откриете и в новия Правилник за прием на студенти, публикуван на страницата на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.