На вниманието на общопрактикуващите лекари

Posted on 7th август 2014 in Обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед  № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, от 18.08.2014 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи  за зачисляване.

Документите се подават  в срок от 18.08.2014г. до 15.09.2014г. в Център за следдипломно обучение при МУ – ПЛЕВЕН, ул.”Св.Климент Охридски” №1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1, от 8:00 ч. до 17:30 ч. -  всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – през почивните дни.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление – предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;

3. Копие от  диплома придобита специалност , ако има такава;

4.Копие на Договор с НЗОК;.

5.Удостоверение от РЦЗ/РЗИ за регистрация на практиката;

6. Квитанция за платена сума за участие в конкурса – 60 лв.;

7.Два пощенски плика /с точен адрес за кореспонденция/.

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Posted on 31st юли 2014 in Обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от ОПЛ и Заповед № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет – София  приема  документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3. Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност, ако има такава.

4. Копие от удостоверение за регистрация в Регионален център по здравеопазване, извършена в период от 2000 г. до 02.06.2009 г./ , § 6, ал.1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и § 94 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за здравето.

5. Копие от договор с РЗОК при наличие на такъв / първа и последна страница от 2014 г./.

6. Удостоверение от Български лекарски съюз.

Съгласно Заповед № РК36-1245/18.07.2014 г. на Ректора на Му – София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

Документите се подават  в срок  от 23.07.2014 г. до 15.09.2014 г. в отдела  на „СДО и  УБК”, гр. София, бул.”Акад. Ив.Е.Гешов” 15, ет.12, ст.7 от 13.00 до 16.00 часа.

Промяна в Наредба №21/2005г.

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.56 от 08.07.2014г. е публикувано измемение на Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

пълният текст на наредбата можете да изтеглите от тук

На вниманието на ОПЛ

Съгласно изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. на МЗ за имунизациите в РБ /ДВ бр. 54/01.07.2014г./, децата родени след 01.06.2014г. ще бъдат обхващани от втория месец с ваксина ДТКаХепБПиХИБ-шесткомпонентна ваксина, която включва в състава си и ваксина срещу хепатит Б. Във връзка с това следва да преустановите прилагането на втори прием хепатит Б ваксина на едномесечна възраст на децата, родени след 01.06.2014г.

Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България

План разписание ВМА – София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри и професионалисти по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2014/2015 г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на Военномедицинска академия:  www.vma.bg Тел.за справки: 02/922-5630; 922-5866; e-mail:uno@vma.bg

План разписание МУ-София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за  следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри  през 2015 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2015 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите и кредитните точки могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение за кредитиране.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. Срок за подаване на заявките – 30.07.2014 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0878 479 666.

Западно-Нилска треска

Превантивни мерки изтегли

Профилактични прегледи на деца

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Анализ на данните от профилактичните прегледи на децата от 0 до 18 години в област Плевен – 2012 изтегли

Анализ на данните от профилактичните прегледи на децата от 0 до 18 години в област Плевен – 2011 изтегли

Атмосферен въздух

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен - 2013 изтегли

Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен - 2012 изтегли

Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен - 2011 изтегли

Шумово натоварване

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2013 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2012 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2011 изтегли