Публични покани 2015

Posted on 27th февруари 2015 in Профил на купувача

9039337 – Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен, на лабораторни реактиви и консумативи, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 за срок до 31.12.2015г.

Покана

Техническа спецификация Приложение №1

Техническа спецификация Приложение №2

Договор

 

Туларемия

Posted on 20th февруари 2015 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Указателно писмо на МЗ №16-00-14/17.02.2015г., относно регистрирани случаи на туларемия от началото на 2015 година и мерките, които следва да се предприемат, във връзка с това

Инструкции за вземане и изпращане на проби от пациенти, вода и материали от животни за туларемия

Лаймска борелиоза

Posted on 17th февруари 2015 in Информация за лечебните заведения

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ПАЦИЕНТИТЕ

Уведомявам Ви, че в изпълнение на дейности, заложени в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2018 г., Министерството на здравеопазването предостави на отдел „МИ“,Д“НЗБ“при  РЗИ-Плевен диагностични и потвърдителни/имуноблот/ тестове за Лаймска борелиоза / ELISA китове – IgM и IgG /.

От 09.03.2015 г. в отдел „МИ“,Д“НЗБ“ при  РЗИ – Плевен се извършва БЕЗПЛАТНА серологична диагностика и потвърдителен/имуноблот/ тест за Лаймска борелиоза. Във връзка с правилната интерпретация на серологичната находка, серумните проби следва да се изпращат не по – рано от 20 /двадесет/ дни след началото на инфекцията и да се съпровождат с талон по приложения образец.

Образец на ИСКАНЕ ЗА СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА, съпровождащ серумните проби, постъпващи  в отдел „МИ“,Д“НЗБ“ при  РЗИ – Плевен – ІV етаж.

Отмяна на грипната епидемия

Posted on 4th февруари 2015 in Новини

Поради нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, със Заповед на Директора на РЗИ-Плевен се отменят въведените противоепидемични мерки, считано от 05.02.2015г.

Image

Започна отчетна кампания 2014

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

от 02.02.2015г.  до 13.02.2015г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

За информация по отчетната кампания – отдел “ЗИ”, тел. 0878 549 666

ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД

Posted on 26th януари 2015 in Обучение

РЗИ – Плевен разполага с утвърдената от Изпълнителния  Директор на  МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА  СОФИЯ” АД  ПРОГРАМА  за продължаващо обучение -тематични курсове и индивидуално обучение през 2015 г.

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в МБАЛ „Токуда Болница София”АД за 2015 г. се подава заявка по приложения образец с попълнени всички данни за специалиста.След одобряване на заявката от страна на болницата, се изпраща писмо за потвърждаване на участието до лицето, подало заявката.

Заявки за всеки курс се приемат най късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Дирекция „Научна и учебна дейност”

МБАЛ „Токуда Болница София”АД

Бул.”Никола Вапцаров”51 Б

1407 София

Тел.:02/403-42-21,403-42-28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Такси за курсовете от първи раздел:

Тематични курсове -10 лв. за 1 учебен ден

Тематични курсове с ползване  на апаратура и практически знания-15лв.за 1 учебен ден

Индивидуално обучение-15лв. на ден

Такси за курсовете от втори раздел:

Такса участие-12лв.

Такса за 1 ден обучение-4лв.

Таксата се внася в касата на МБАЛ „Токуда Болница София”АД или по банков път на банкова сметка:

IBAN: BG 20 CREX 9260101509400

BIG:CREX BGSF

ТОКУДА БАНК АД

МБАЛ „Токуда Болница София”АД може да осигури нощувка срещу заплащане при изрично посочване в заявката и потвърждаване по телефона най-късно 5 дни преди началото на курса.

Грип 2015

Posted on 23rd януари 2015 in Новини

Предвид очакваното достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ – Плевен със заповед №РД-10-027/23.01.2015г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2015г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 26.01.2015 до 30.01.2015г.

Въвеждат се следните противоепидемични мерки:

1.Ограничаване на масовитe и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2.Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

3.Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или усложнения.

4.Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

5.Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.

6.Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации в област Плевен.

7.Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8.Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.

9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 26.01.2015г. до 30.01.2015г. включително.

На вниманието на притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Плевенска област

Posted on 23rd януари 2015 in Новини

Напомняме Ви че съгласно Чл. 39 от ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ до 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в съответната регионална здравна инспекция декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Електромагнитни полета

Posted on 15th януари 2015 in Доклади и анализи

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2014г. изтегли

Съобщения

Posted on 19th декември 2014 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Гергана Дамянова Георгиева

Уведомително писмо до г-н Светозар Йотков Каменов

Уведомително писмо до г-н Васил Огнянов Върбанов

Уведомително писмо до г-жа Айгюл Алиева Хасанова