Национален ученически конкурс на тема „Посланици на здравето“

Posted on 20th ноември 2015 in Новини

Резултат с изображение за посланици на здравето

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 16 ноември 2015 г. и продължава до 1 юни 2016 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (16 ноември 2015 г. – 15 декември 2015 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 20 декември 2015 г. – 30 април 2016 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2016 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2016 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълна информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите.

РЕГЛАМЕНТ за участие

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

МУ – Плевен

Posted on 19th ноември 2015 in Новини

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба № 1/22.01.2015г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 2465/12.11.2015г. на Ректора на МУ-Плевен, от 16.11.2015г. Медицински университет-Плевен започва прием на документи за зачисляване на специалност”Обща медицина”.

Документите се подават в срок от 16.11.2015г. до 30.11.2015г. в Център за Следдипломно обучение при МУ-Плевен, ул.”Св.Климент Охридски” № 1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет.1 от 13:00 ч. до 17:30 ч.-всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – събота и неделя.

Кандидатите подават следните документи :

1.Заявление по образец;

2.Копие от диплома за висше образование;

3.Копие на свидетелство за призната специалност(при наличие на такава);

4.Копие от документ за самоличност;

5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

6.Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г.,когато дипломата е издадена от друга държава;

7.Документ  за платена такса за участие в конкурса.

Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 60 лв.

Образец на заявлението за кандидатстване можете да намерите на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

Телефони за справка:    064 / 884 – 148  и 064 / 884 – 166

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – 19 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Posted on 2nd ноември 2015 in Новини

   “ЕКС-пушач БГ“

Министерство нImage result for тютюнопушенеа здравеопазването инициира кампания за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември. Кампанията ще се проведе в периода 30 октомври – 19 ноември на територията на цялата страна.

Стартът на кампанията е даден с отбелязването на 30 октомври – „Ден на Екс-пушача“. Този ден е предложен от Европейската комисия и има за цел да мотивира младите хора на възраст 25-34 години да направят първа крачка към живот без цигарен дим, използвайки позитивни послания. Част е от кампания, която предлага безплатна помощ за отказване от цигарите чрез iCoach, безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите, основан на задълбочени научни изследвания и клиничен опит на психолози и комуникационни експерти. Близо 400 000 мъже и жени са потърсили подкрепа в борбата с цигарите. Тази година желанието на организаторите е Денят на екс-пушача да се превърне в празник, на който всички екс-пушачи са поканени да участват като запалят своя виртуален бенгалски огън на дигиталната карта на Европа на www.exsmokers.eu/bg-bg/index.html.

През дните до 19 ноември РЗИ – Плевен ще организира превантивни събития за ограничаване на тютюнопушенето сред младите хора.

iCoach

Виртуален бенгалски огън

История

Дейност по спазване на забраната за тютюнопушене

Проучване разпространението на тютюнопушенето при младите хора на възраст 13-15 години

 

На вниманието на лечебните заведения в област Плевен

Posted on 23rd октомври 2015 in Информация за лечебните заведения

 

П О К А Н А

 

Със Заповед № РД-01-214/05.10.2015г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2015 г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 30.10.2015 г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

            Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от подаване на офертата.

Лице за контакт: д-р Бонеслав Бонев-Директор Дирекция „НЗБ“ при РЗИ-Плевен – тел. 0887932588.

РЗИ- Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2015/2016г.

Posted on 5th октомври 2015 in Новини

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН 

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ 

РЗИ- Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2015/2016г.   

Ваксигрип”  -     цена   11.00 лв.

Цена на манипулацията -   2.00 лв.

Общо:      13.00 лв

 

Инфлувак  –       цена   7.61 лв.

Цена на манипулацията -   2.00 лв.

Общо:      9.61 лв 

 

Работно време на кабинета

От 9.00 ч. до 16ч.

почивка от 12.00 до 12.30 ч.

телефон за връзка- 064/ 823-759

РЗИ – Плевен/ ет.III, к-т № 306

Съобщение

Posted on 23rd септември 2015 in Новини

Изображение

Във връзка с предстоящ ремонт на част от сградата на РЗИ – Плевен, предоставяме на Вашето внимание Техническо задание и очакваме Вашите оферти.

 

Pokana

 

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари и специалисти, магистър-фармацевти и търговци на едро и дребно с лекарствени продукти

Posted on 14th септември 2015 in Информация за лечебните заведения

Информираме Ви, че в ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, което влиза в сила три дни след тази дата.

С Постановлението се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”. Съгласно направените промени, веществото кокаин се прехвърля от Списък II-„Вещества с висока степен на риск,намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” в СписъкI.

В Списък III-„Рискови вещества”, се включват 2 нови вещества-зопиклон и цинолазепам.

Постановлението на Министерския съвет предвижда 3-месечен гратисен период от влизането му в сила, в който лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и  превозване  на наркотичните вещества „Зопиклон” и „Цинолазепам”, както и търговия на дребно  и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата  „Зопиклон” и „Цинолазепам”, да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам, ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, а отпускането е срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предадат на лицензирани с приемателно-предавателен протокол или да се съхраняват до получаване на лицензия.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ!

Posted on 25th август 2015 in Новини

В   изпълнение  на  § 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения  /обн.  ДВ, бр.47 от 2014г./ , моля  в  срок до 04.09.2015г.  да представите в РЗИ – Плевен, Дирекция „Медицински дейности“, ул. „Д. Попов“ № 18, ет. 3    диплома за специалност „Обща медицина“ или   документ  за  зачисляване   за   специализация  по „Обща медицина“ към дата 02.06.2015г.

Телефон за връзка: 064/82 80 09, 0878 584 666 – д-р В. Иванова – Директор Дирекция „Медицински дейности“.

Бруцелоза

Posted on 17th август 2015 in Новини

Регистрирани случаи на бруцелоза в област Плевен

информационен материал

Стартира лятна АНТИСПИН кампания

Posted on 29th юли 2015 in Новини

В изпълнение на дейности по програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фон за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от 03 август 2015г. ще стартира лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 13 септември 2015г. Посланието на лятната АНТИСПИН инициатива на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е „Да запазим посоката, да продължим пътя!”. Терените на които КАБКИС на РЗИ-Плевен ще предлага доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ са:

  • Басейн в гр. Плевен, ул. С. Стефано №47 – на 22.08.2015г. от 10ч. до 15ч.;
  • Входа на парк „Кайлъка” – на 22.08.2015г.от 16ч. до 20ч.;
  • Пред МОЛ  „Център” – на 04.09.2015г. от 10 до 16ч.