НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Posted on 16th февруари 2017 in Нормативна уредба

ЗАКОНИ

 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
 • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 • ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
 • ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

НАРЕДБИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 • НАРЕДБА №1/2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
 • НАРЕДБА №2/2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
 • НАРЕДБА №2/2014г. за класификация на отпадъците
 • НАРЕДБА №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини
 • НАРЕДБА № 10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 • НАРЕДБА №15/2005г. за имунизациите в Република България
 • НАРЕДБА №17/2008г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
 • НАРЕДБА №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • НАРЕДБА №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
 • НАРЕДБА №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА №39/2007г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
 • НАРЕДБА №49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • НАРЕДБА №55/2010г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от Приложения №2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
 • НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА №5 на МЗ за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
 • НАРЕДБА №11/1995г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
 • НАРЕДБА №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
 • НАРЕДБА №19/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
 • НАРЕДБА №24/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
 • НАРЕДБА за медицинската експертиза

УКАЗАНИЯ, ПРАВИЛНИЦИ, ИНСТРУКЦИИ

 • МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ №3/2003г. за борба с легионелозите
 • УКАЗАНИЕ за вземане, съхранение и транспорт на материали за клинични микробиологични изследвания
 • ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

План разписание МБАЛ Токуда Болница София

Posted on 14th февруари 2017 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърдената Програма на курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение за лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти през 2017 г. в МБАЛ „Токуда Болница София”ЕАД. За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение се подава заявка по образец. Програмата за 2016 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3,стая №7, както и на Интернет-страницата на МБАЛ „Токуда Болница София” АД в раздел „Учебна дейност”. Електронният адрес е: www.tokudabolnica.bg . На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Адрес за заявки и информация

Дирекция„Научна и учебна дейност”

МБАЛ„Токуда Болница София” ЕАД

бул.„Никола Вапцаров” 51Б, 1407 София

Тел.02/403-42-21, 403-42-28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Национална анти-СПИН кампания по повод”Свети Валентин – Ден на влюбените”, 14февруари 2017г.

Posted on 9th февруари 2017 in Новини

Планираните дейности на РЗИ-Плевен относно провеждането на Национална анти-СПИН кампания – 14 февруари, ден на влюбените са следните:

            1.Изнасяне на КАБКИС на терен на 13.02.2017г. в Гимназия за преподаване на чужди езици – Плевен от 10ч. до 12ч.

            2.Изнасяне на КАБКИС на терен на 14.02.2017г. в Професионална  гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и Професионална гимназия по електроника и химични технологии, гр. Плевен от 10ч. до 14ч.

            3.Разпространяване на информационни материали и презервативи в училищата в гр.Плевен.

На вниманието на лица, които пътуват за страни или райони, за които се изисква задължителна имунизация срещу жълта треска

Posted on 7th февруари 2017 in Новини

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на МЗ №РД-01-411/14.12.2016г. от 08.02.2017г. в имунизационния кабинет на РЗИ – Плевен, гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, к-т 306 се извършва имунизация срещу жълта треска. Ваксинацията се извършва след предварително записване на телефон 064 823759 или на място в имунизационния кабинет.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „директор на дирекция“ Лабораторни изследвания

Posted on 3rd февруари 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

 

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2017

Posted on 27th януари 2017 in Новини

Заповед №РД-13-01/13.01.2017г.

На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица EN

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2016

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

от 10.01.2017 г.  до 20.01.2017 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2017 г. за дейността на ЛЗ през 2016 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За информация по отчетната кампания – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666

До всички лекари

Posted on 30th декември 2016 in Новини

Относно: Кандидатстване за финансиране по проект ВG05М9ОЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

За повече информация изтегли.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Posted on 6th декември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“