Публични покани

Posted on 21st октомври 2014 in Профил на купувача

9034913 – Доставка на моторно-превозно средство –
стандартен санитарен автомобил за транспортиране на потенциално заразени или
заразени пациенти

Покана

Техническа спецификация

Договор

 

19 октомври

Posted on 17th октомври 2014 in Новини

Скъпи колеги,

Моята лекарка добра – Антонио Симеонов

Лекар – Кристияна Георгиева

МУ – София

Posted on 15th октомври 2014 in Обучение

Уведомяваме Ви, че отдел „ СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във  в.„Новинар”, бр. 231/01.10.2014г. Документите  за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр.София, бул.”Акад. Иван Гешов”№15, ет.12, стая №7. Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и неободимите документи може да получите на сайта на    МУ – София в   интернет / www.mu-sofia.bg – новини – СДО/.

Трихинелоза в Р България

Posted on 14th октомври 2014 in Новини

научете повече

Национално проучване на факторите на риска за здравето

Posted on 8th октомври 2014 in Новини

Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести: сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

untitled

Проучването включва:

-    анкетиране на деца, като за възрастовите групи 1-6 г. и 7-9 г., анкетите ще бъдат попълвани от родителите. Децата и учениците ще бъдат посетени в техните ЦДГ/ОДЗ и училища и ще бъдат измерени антропометричните показатели – ръст и тегло, а при децата на възраст 10-19 г. и артериално (кръвно) налягане. Измерванията ще бъдат извършени от специалисти от регионалната здравна инспекция. Периодът на провеждане на проучването при децата е от 07.10. до 29.11.2014 г.;

-    анкетиране на лица над 20-годишна възраст, чрез попълване на анкетни карти, както и измерване на ръст, тегло и артериално налягане. В проучването са включени лица, подбрани на случаен принцип. Данните за лицата са предоставени от Националния статистически институт. Анкетирането и измерванията ще бъдат извършени от специалисти от РЗИ. Служителите от РЗИ ще се легитимират чрез представяне на Служебна карта, която съдържа: номер на служебната карта, име на лицето, което ползва правата на държавен здравен инспектор от РЗИ, длъжност, ЕГН, подпис на директор на РЗИ и печат. Формата и графичния дизайн на служебната карта са съгласно Приложение № 1 на Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ. бр. 63 от 07.08.2009 г.).

Периодът на провеждане на проучването при населението над 20-годишна възраст ще бъде от 07.10. до 15.12.2014 г.

Информацията, която се събира чрез Националното проучване е поверителна. Данните получени по време на проучването ще се съхраняват под номер, без да е известно името на анкетираното лице. Името, което се свързва със съответния номер ще се съхранява на различно място и ще е известно единствено на ръководителите на проучването.

Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7

Posted on 7th октомври 2014 in Новини

награждаване-МЗ

През учебната 2014/2015 г. за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас
отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия
клас – за живот без тютюн”.

информация за конкурса

Туларемия

Първи случай на туларемия в област Плевен

Клинични форми на туларемията:

  • ангинозно-бубонна
  • белодробна
  • очно-бубонна
  • Абдоминална/чревна/
  • Кожно-бубонна

Насоченост за туларемия при:

  • Болни с лимфаденити;
  • Персистиращи лимфаденити, пневмонии и конюнктивити, неповлияващи се от обичайното антибиотично лечение;
  • Неясни фебрилни състояния.

 

Мерки:

1.При съмнение за заболяване от туларемия незабавно се уведомява РЗИ – Плевен, отдел “Противоепидемичен контрол” на тел. 064 823759 и се изпраща бързо известие, съгласно Наредба №21/18.07.2005 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, изм. и доп. в ДВ бр.56 от 08.07.2014г.

2.Болният  се насочва за консултация и хоспитализация в инфекциозно отделение.

3.Диагнозата се поставя серологично. Серумната проба се изпраща в НЦЗПБ – София, бул.”Столетов” № 44А, лаборатория по особено опасни  бактериални инфекции – д-р Ненова.

информационен материал

Имунизация против грип

Posted on 19th септември 2014 in Новини

Уведомяваме Ви, че от 23.09.2014г. РЗИ – Плевен започва имунизация против грип с Ваксигрип. Имунизацията ще се провежда в имунизационния кабинет на инспекцията – 3 ет., кабинет 306. Цената на ваксината с поставянето е 11лв.

Работно време на кабинета от 09.00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,00ч.

Представяне на възложителя

Posted on 3rd септември 2014 in Профил на купувача

Регионална здравна инспекция  - Плевен е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Плевен се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и го подпомага при осъществяването на държавната здравна политика в Плевенска област.

РЗИ – Плевен се ръководи и представлява от д-р Атанас Любенов Гарев – Директор и е организирана в пет дирекции:

◦Дирекция “ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

◦Дирекция “ Медицински дейности”

◦Дирекция “ Надзор на заразните болести”

◦Дирекция “ Обществено здраве”

◦Дирекция “ Лабораторни изследвания”

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача в РЗИ – Плевен

Ебола вирусна инфекция (ЕВИ)

Posted on 3rd септември 2014 in Информация за лечебните заведения

изтегли