Изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.

Писмо МЗ

Писмо ИАЛ

Характеристика на продукта

Лекарства за допълнително наблюдение

Резюме за Hexacima

Какво означава черния триъгълник

1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Posted on 28th ноември 2014 in Новини

images

Мото „Да запазим посоката Да продължим пътя“

презентация 1

презентация 2

презентация 3

презентация 4

Ебола вирусна инфекция (ЕВИ)

 

Ебола – информация за пътуващите

Указания за стъпки за обличане и отстраняване на предпазно облекло и лични предпазни средства и безопасно изпращане на кръвни проби от съмнителни случай на ебола

информация за ебола

20 ноември 2014 – Международен ден без тютюнопушене

Posted on 17th ноември 2014 in Новини

images

 

 

програма

презентация

презентация

резултати от анкетата на РЗИ – Плевен

филм

Публични покани

Posted on 12th ноември 2014 in Профил на купувача

9035963 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и
поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на
спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с
медицински софтуер за телемедицина

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

9035220 - Доставка  на един брой оборудван санитарен автомобил. Оборудването на автомобила да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Конкурси за държавни служители

Posted on 24th октомври 2014 in Новини

РЗИ – Плевен обявява конкурси за служители по служебно правоотношение за следните длъжности:

1. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – обявление

2. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

3. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

4. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – обявление

5. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – обявление

заявление за участие в конкурс

декларация по 17[1]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – изтегли

2. за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – изтегли

3. за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – изтегли

4. за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – изтегли

5. за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – изтегли

 

19 октомври

Posted on 17th октомври 2014 in Новини

Скъпи колеги,

Моята лекарка добра – Антонио Симеонов

Лекар – Кристияна Георгиева

МУ – София

Posted on 15th октомври 2014 in Обучение

Уведомяваме Ви, че отдел „ СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във  в.„Новинар”, бр. 231/01.10.2014г. Документите  за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр.София, бул.”Акад. Иван Гешов”№15, ет.12, стая №7. Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и неободимите документи може да получите на сайта на    МУ – София в   интернет / www.mu-sofia.bg – новини – СДО/.

Трихинелоза в Р България

Posted on 14th октомври 2014 in Новини

научете повече

Национално проучване на факторите на риска за здравето

Posted on 8th октомври 2014 in Новини

Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести: сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

untitled

Проучването включва:

-    анкетиране на деца, като за възрастовите групи 1-6 г. и 7-9 г., анкетите ще бъдат попълвани от родителите. Децата и учениците ще бъдат посетени в техните ЦДГ/ОДЗ и училища и ще бъдат измерени антропометричните показатели – ръст и тегло, а при децата на възраст 10-19 г. и артериално (кръвно) налягане. Измерванията ще бъдат извършени от специалисти от регионалната здравна инспекция. Периодът на провеждане на проучването при децата е от 07.10. до 29.11.2014 г.;

-    анкетиране на лица над 20-годишна възраст, чрез попълване на анкетни карти, както и измерване на ръст, тегло и артериално налягане. В проучването са включени лица, подбрани на случаен принцип. Данните за лицата са предоставени от Националния статистически институт. Анкетирането и измерванията ще бъдат извършени от специалисти от РЗИ. Служителите от РЗИ ще се легитимират чрез представяне на Служебна карта, която съдържа: номер на служебната карта, име на лицето, което ползва правата на държавен здравен инспектор от РЗИ, длъжност, ЕГН, подпис на директор на РЗИ и печат. Формата и графичния дизайн на служебната карта са съгласно Приложение № 1 на Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ. бр. 63 от 07.08.2009 г.).

Периодът на провеждане на проучването при населението над 20-годишна възраст ще бъде от 07.10. до 15.12.2014 г.

Информацията, която се събира чрез Националното проучване е поверителна. Данните получени по време на проучването ще се съхраняват под номер, без да е известно името на анкетираното лице. Името, което се свързва със съответния номер ще се съхранява на различно място и ще е известно единствено на ръководителите на проучването.