НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 14th март 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 21.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 14th март 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 20.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

Съобщение

Posted on 11th март 2019 in Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 5th март 2019 in Конкурси, Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 5th март 2019 in Конкурси, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 28th февруари 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам: На 13.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 28th февруари 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам: На 14.03.2019г. в 13,00ч. зала №6 на „УМБАЛ Д-р Г.Странски ЕАД“ , бул.‘‘Г.Кочев‘‘№ 8а гр. Плевен свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ДМСГД

Posted on 27th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Доставка на многодозови флакони ППД Туберкулин

От 2019 г. осигуряваният от Министерство на здравеопазването ППД Туберкулин се доставя в многодозови флакони по 10 дози. Съгласно т. 6.3. Срок на годност от Кратката характеристика на продукта, налична на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-02-24-3713.pdf), многодозовите флакони могат да се използват в продължение на 4 седмици след първото изтегляне при спазване на следните условия:

-Срокът на годност не е изтекъл;

-Препаратът е съхраняван в хладилник (от 2°С до 8°С);

-Капачето на флакона не е потапяно във вода;

-При изтеглянето на всички дози е спазвана техниката на асептика.

В допълнение Ви информираме, че при употребата на многодозовите флакони задължително се спазват правилата на добрата инжекционна практика (използване на нови стерилни игла и спринцовка за всеки пациент и отстраняване на иглата за изтегляне на дозата от флакона след всяко теглене), като никога не трябва да се оставя игла в капачето на флакон.

При използване за първи път на многодозов флакон, същият трябва да бъде ясно обозначен с дата и час на начало на използването и дата на час на край на използването на флакона с цел правилно прилагане и контрол.

За използване на многодозов флакон до 4 седмици от първото изтегляне, същият трябва да се съхранява непрекъснато при хладилни условия. При провеждане на кампанийни изследвания на проба Манту на подлежащи деца и престой на флакона на стайна температура в рамките на работния ден, същият се унищожава след приключване на деня, независимо от наличното в него количество на ППД, за да се предотврати риска от микробно замърсяване на съдържанието.

План разписание Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център София

Posted on 25th февруари 2019 in Обучение

РЗИ разполага с план-разписанието на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център за продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3,стая №4, както и на Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център, в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Електронният адрес е: www.acibademcityclinic.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова, e-mail : Adelina.Viktorova@acibademcityclinic.bg .

РИСК ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРБИЛИ

Posted on 19th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 13.02.2019г. в МЗ е получена информация от РЗИ-Благоевград за три хоспитализирани деца на възраст от 1г. до 2г.със съмнение за морбили, 2 сл. са от гр. Разлог и живеят на съседни улици, 1 сл. е от с. Краище, общ. Белица. Децата са хоспитализирани в периода 05.02.-11.02.2019г. в МБАЛ гр. Разлог с приемни диагнози „Остър ларинготрахеит”, лекувани с антибиотик, две от тях при появата на обрив и с антиалергични средства.

На 11.02.2019г. в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” гр. София е постъпила жена на 37г. от гр.София с клинична картина на морбили, а на следващия ден-дете на 3г. от гр. Банско също с типична клиника.

При проведените епидемиологични проучвания е установено, че и петте лица не са имунизирани срещу морбили и не дават данни за контакт с болни.

На 13.02.2019г. всички 5 случаи са лабораторно потвърдени в НРЛ  на        НЦЗПБ. Изследвани са и 2 контактни деца без клинична симптоматика, които са с отрицателен резултат.

Към 14.02.2019г. са издирени 145 контактни лица от взрива в Благоевградска област.

През последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95% имунизационен обхват /през 2018г. постигнатият обхват на 13-мес. възраст е 92.9%, през 2017г.-93.8%, през 2016г.-92.1%; на 12год. възраст обхватът е 84.4% през 2018г., 91.6% през 2017г., 88.3% през 2016г./.

С цел недопускане разпространение на морбили на територията на страната с писмо на МЗ №16-00-20/14.02.2019г. са разпоредени следните мерки:

  1. Всички ОПЛ да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13м. до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили.
  2. Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019г. лица да се извършва приоритетно
  3. Да се насочи вниманието на всички лекари, работещи в повереното Ви лечебно заведение, към ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация, диагностика и лечение.
  4. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и при преценка от негова страна да се извърши серологично изследване /серум и урина/, хоспитализация и лечение. Допълнително по епид. и социални показания за хоспитализация да се насочват деца особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.
  5. Лечебните заведения да прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили, вкл. пълен обем на стандартните и допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по въздушно-капков път, съгласно Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенции и контрол на ВБИ.
  6. Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет /след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване/. Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно Наредба №4/2002г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
  7. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив, възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” НЦЗПБ – София на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Морбили

Инструкция за лабораторна диагностика на морбили

Справка за имунизационния статус по отношение на морбили на лицата от 13м. до 18г.