Актуална информация за COVID-19 към 22.10.2020г.

Posted on 22nd октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-609/21.10.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 20.10.2020г.

Posted on 22nd октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-205/20.10.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Плевен, считано от 00:00 часа на 22 октомври 2020г. до 08 ноември 2020г., включително

ВАЖНО!

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл.и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

Гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Ръководство НОИ

Ръководство ТЕЛК

Ръководство ЛКК

Ръководство ОПЛ

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. С нея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки – на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

Съобщение до пациентите и медицинската общност

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

Posted on 6th октомври 2020 in Новини

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на м. февруари. Това е посочено в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците. По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК.

Припомняме, че ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място.

Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).

На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото. По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.

Проект BG05SFOP001-2.019-0024-C01

Posted on 25th септември 2020 in Новини

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2020г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-309/04.06.2020г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2020г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 30.09.2020г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

Актуална информация за COVID-19 към 23.09.2020г.

Posted on 24th септември 2020 in Новини

Въпроси и отговори: Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

ОСТЕОПОРОЗА И COVID-19

Posted on 24th юни 2020 in Новини

Спазвайте мерките за безопасност и бъдете добре информирани!

Тук ви предоставяме полезна информация за възрастните и хората с остеопороза.

В условията на продължаващото разпространение на COVID-19, Международната фондация по остеопороза-IOF се надява, че вие и вашите близки сте в безопасност и сте добре.

Имайте предвид, че възрастните хора и тези с хронични страдания като диабет и заболявания на белите дробове, сърцето или бъбреците са с повишен риск от по-сериозни усложнения на болестта COVID-19. Настоятелно ви призоваваме за вашата безопасност да вземете необходимите предпазни мерки, препоръчвани от здравните власти. Световната здравна организация предоставя на своята уеб страница важна информация как да се предпазите, съвети при пътуване и други важни указания, които можете да намерите на WHO Coronavirus disease (COVID-19) Outbreak

Бихме жалели да успокоим хората с остеопороза и болните, които се лекуват от това заболяване, че наличието на остеопороза не ви поставя в повишен риск и податливост към инфекция с коронавирус, както и не ви излага на сериозни усложнения в случай на зараза.

Въпреки това, сега е важно повече от всякога хората с остеопороза да се пазят от възникването на фрактури. Здравните системи по света са пренатоварени и общите препоръки са да се избягват посещения на болници и лекарски кабинти, освен в случаите на крайна необходимост.

  • Превенцията на фрактурите е жизненоважна, затова осигурете у дома си безопасна среда чрез ограничаване на рисковете от падания.
  • Не преустановявайте приема на лекарствата за остеопороза (включително добавките калций с витамин D), които са ви предписани и се посъветвайте с лекуващия ви лекар ако имате някакви притеснения.
  • Ако здравните власти ви съветват да останете у дома и/или имате притеснения да посетите лекарски кабинет или болница, както и ако се нуждаете от изписване на рецепта, опитайте да се свържете с лекаря ви по телефона и да насрочите преглед при необходимост.
  • Поддържайте контакт със семейството и приятелите си по телефона или с емейл – физическата изолация не трябва да бъде и социална изолация!
  • Не се притеснявайте да потърсите помощта, от която се нуждаете за пазаруване, нова рецепта или други поръчки. Ако насроченият преглед за инжекция или вливане на предписаното антиостеопорозно лечение е отменен, или ако не се чувствате добре да приемете медикаментите си в определен момент, временното забавяне на лечението не би имало дълготраен ефект върху здравето на костите. Но при приема на определени медикаменти под формата на инжекции е важно следващият ви прием да не бъде забавен повече от четири седмици поради изчерпване на ползата от лечението. Не забравяйте да се свържете с вашия лекар и да насрочите нов преглед колкото е възможно по-скоро, за да се запази ефекта от лечението. Ако не се чувствате добре и пропуснете приема на таблетка, не забравяйте да възстановите обичайната си доза веднага, щом имате подобрение. Очаквайте още подробна информация по темата.

Следете информациите на вашето национално дружество по остеопороза за съвети за конкретната държава.

Нека всички да са в безопасност и без остеопорозни фрактури, като следват авторитетните насоки и указания за предпазване на възрастните и хората, уязвими на въздействието на този глобален вирус.

Международна фондация по остеопороза– IOF

Разпространява се на български език от Асоциация Жени без остеопороза“, член на IOF