НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ /ЛКК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Издаване на медицински протоколи от ЛКК за помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с постановление на министерски съвет №60/23.04.2018г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.07.2018г. и на основание писмо от Директора на АСП Плевен относно промени в механизма на изплащане на помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания, моля да спазвате изискванията при изписващи на помощни средства и изделия.

Медицинските условия и необходимите документи са посочени в приложение №7 към чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

В медицинския протокол на ЛКК се посочват вида на помощните средства или медицинските изделия, от които лицето конкретно се нуждае. За медицинските изделия, изработени по поръчка протоколът трябва да съдържа задание/назначение за изработка на конкретно изделие/.

Списък с точните наименования на медицинските изделия се съдържа в Заповед №РД01-508/19.06.2018г., обнародвана в ДВ,бр.54 от 29.06.2018г.

Моля, при изписване на помощни средства да се конкретизира вида на медицинското изделие със съответната точка и буква по Приложение №7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ и Заповед №РД01-508/19.06.2018г.

Програма за продължаващо обучение през 2019г. в “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД

РЗИ разполага с Програма на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ за продължаващо и индивидуално обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявката е по приложен образец и се подава с попълнени всички данни. След нейното одобрeние от страна на болницата, кандидатът получава писмо за потвърждаване на участието. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18, ет.3, както и на Интернет-страницата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токудада Болница София“ в раздел „Учебна дейност“. Електронният адрес е: www.tokudabolnica.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

 

Заявки за всеки курс се приемат най-късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

Адрес за заявки и информация:

Дирекция“Научна и учебна дейност“

“Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ЕАД

Бул.“Никола Вапцаров“51Б,1407 София

Тел.02/403-42-21, 403-42-28

Имейл адреси: Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg

Pavlina.STANCHEVA@acibademcityclinic.bg

На вниманието на лицата с висше медицинско образование – лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти

Нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР )

 

На 19.12.2018 г. е обявена трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в интернет сайта на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“: www.specializanti-mh.info

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване за финансиране по проекта е до 30.09.2020г.

Лица за контакт:

Антоанета Димова, координатор на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.: 02/ 93 01 271;

Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.:02/ 93 01 206.

Електронна поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg

ОТМЯНА НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 4th февруари 2019 in Новини

Поради нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, със Заповед № РД-01-42/04.02.2019г. на Директора на РЗИ-Плевен се отменят въведените противоепидемични мерки, считано от 05.02.2019г.

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

Заповед №РД-02-2/15.01.2019г.

Заповед №РД-02-4/01.02.2019г.

Съобщение

Posted on 29th януари 2019 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Ива Петрова Димитрова

Съобщение

Posted on 29th януари 2019 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Юлия Георгиева Константинова

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 25th януари 2019 in Новини

Предвид достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ-Плевен със заповед № РД-01-35/25.01.2019г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2019г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 28.01.2019г. до 04.02.2019г.включително.

 

Въвеждат се следните противоепидемичните мерки :

 

 1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.
 2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
 3. Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или исложнения.
 4. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
 5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.
 6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации.
 7. Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.
 8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.
 9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 28.01. до 04.02.2019г. включително.

В Н И М А Н И Е! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 25.01.2019 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. за дейността на ЛЗ през 2018 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2019 г., провеждани в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ /НЦОЗА/

РЗИ-Плевен разполага с Програмата на НЦОЗА за следдипломно и продължаващо обучение, която е структурирана в три раздела:

 • Курсове за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Курсове за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински специалисти;
 • Курсове за индивидуално обучение и практически семинари.

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в НЦОЗА се подават заявки по образец, не по-късно от 15 дни преди датата, посочена за начало на курса. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3, както и на Интернет-страницата на НЦОЗА в раздел „Учебна дейност“. Електронният адрес е: www.ncpha.government.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

 

Адрес за заявки и информация:

1431 София

Бул.“Акад.Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Национален център по обществено здраве и анализи

Тел.:(+359 2) 80 56 202; 80 56 286

e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg