Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Posted on 23rd май 2019 in Новини

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

1. Избор на мандатна комисия;

2. Приемане на Устав на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

8. Избор на представител във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч. За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Posted on 23rd май 2019 in Новини

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:

1. Избор на мандатна комисия;

2. Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;

6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;

7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;

8. Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч. За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 21st май 2019 in Новини
„Тютюн и здраве на белите дробове“

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление. За 2019 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и здраве на белите дробове“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на белодробните заболявания. Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2019 г. е да се фокусира вниманието върху взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и белодробните заболявания.

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2019

Posted on 13th май 2019 in Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 13th май 2019 in Конкурси, Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 13th май 2019 in Конкурси, Новини

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

Posted on 9th май 2019 in Новини

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 Април 2019 г.

Posted on 24th април 2019 in Новини

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 19th април 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

Posted on 15th април 2019 in Новини

Относно: Изменения в законодателството, уреждащо правата на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с писмо от Агенция за социално подпомагане до Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен относно изменения в законодателството, уреждащо правата на хората с увреждания, Ви уведомявам:
В Държавен вестник бр.27 от 02.04.2019г. е публикуван Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания /ППЗХУ/. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия /ПСПСМИ/ са посочени в Приложение №2 към чл.68, ал.1 от ППЗХУ, който гласи „В случаите по чл.73 от Закон за хората с увреждания медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите, ползват целевата помощ са посочени в приложение №2“.
В частта Заключение на медицинските протоколи следва да се вписват за всяко от предписаните ПСПСМИ както точката от Приложение №2 към чл.68, ал.1 от ППЗХУ, така и точката от Заповедта за максималните размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, която се издава от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите и министъра на здравеопазването. Актуална към момента е Заповед №РД01-508/19.06.2018г., публикувана на сайта на Агенцията за хора с увреждания в раздел нормативни актове.
Моля, да се запознаете с настъпилите промени при предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.