Достъп до информация

Posted on 14th февруари 2011 in Достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2021г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2020г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2019г.


РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ в РЗИ-Плевен

Административно обслужване – “фронт” офис
Дирекция АПФСО, отдел АСД:
главен специалист
телефон: 064/823409
адрес: гр. Плевен, ул.Княз Александър Батенберг І №7, ет.1
e-mail: rzi@rzi-pleven.com
приемно време: всеки работен ден
8:30 – 17:00 ч.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:
Съгласно чл.28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл.29-31 от ЗДОИ.

ПРОЦЕДУРА:

Заявление за достъп до обществена информация   се подава   в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. в звеното за административно обслужване на РЗИ – гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Звено за административно обслужване, или по поща/куриер.

Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-pleven.com

Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ-Плевен за предоставяне на достъп до обществена информация.

Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация представляваща служебна тайна.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

− преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

− устна справка;

− копия на материален носител;

− копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Преглед на документите се извършва в конферентната зала на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в ЗАО на инспекцията с приемо – предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед № ЗМФ – 1472 / 29.11. 2011 г. на Министъра на финансите.

Разходите се заплащат в касата на РЗИ – Плевен или по банкова сметка:

IBAN – BG87UBBS80023110739610

BIC – UBBSBGSF

ОББ АД ПЛЕВЕН

ДОКУМЕНТИ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

comments: Closed

Comments are closed.