Изпълнение на дейностите през 2023г. по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /НСРБРПУР/ 2021-2030г., приет с решение №278/05.05.2022г. на МС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-435/07.08.2023г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на лица до 18г., при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 20.09.2023г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг I” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

comments: Closed

Comments are closed.