Конкурс зачисляване по документи за придобиване на специалност”Обща медицина” в МУ София

Posted on 1st август 2011 in Следдипломно обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед № РД–21–06 / 22.06.2011 г. на Министъра  на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет – София  приема  документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”/.

2.Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3.Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност, ако има такава.

4.Копие от удостоверение за регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване до 2007 год.,съгласно  чл.40 от Закона за лечебните заведения.

5.Копие от договор с РЗОК при наличие на такъв.

         Съгласно Заповед № Р 620/06.07.2011  г. на Ректора на МУ – София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

            Документите се подават в срок до 15.09.2011 г. в отдел „СДО и УБК”, гр.София, бул.”Акад.Ив. Гешов”15, ет.12, ст.7 от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.30 ч.

comments: Closed

Comments are closed.