Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 3rd февруари 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 21.02.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 21.02.2022г.

Класиране, 02.03.2022г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед №РД-01-62/14.02.2022г. на директора на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че публикуваният конкурс за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, ще се проведе на 01.03.2022г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ – Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, зала – етаж 1.

Конкурсът ще се проведе при спазване на изискванията на т.32 от РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf)

Всички членове на комисията и кандидатът за конкурсната длъжност трябва да представят един от документите, посочени в т. II от горецитираната заповед на министъра на здравеопазването;

С оглед провеждането на конкурса, моля участника да изпрати уведомление до РЗИ на електронната поща  rzi@rzi-pleven.com за наличието на документ по смисъла на раздел II от заповедта на министъра.

Същият да бъде представен на конкурсната комисия непосредствено преди започване на конкурса.

Председател на конкурсна комисия:… /П/….

/ П. Савова /

comments: Closed

Comments are closed.