Лабораторен изпитвателен комплекс

Posted on 21st юни 2013 in Лабораторна дейност

ЛИК е обособена част от структурата на РЗИ, с декларирана и осигурена от ръководството на РЗИ независимост. ЛИК има акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018  и притежава Сертификат за акредитация регистрационен №247 ЛИ, валиден до 09.02.2026г. Изградената Система за управление на качеството гарантира точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати.


ЛИК при РЗИ Плевен извършва изпитване на следните продукти и характеристики:

  • Води: питейни води; води от плувни басейни; бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – физикохимични и микробиологични характеристики
  • Храни: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, зеленчуци, плодове, ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, подправки, безалкохолни напитки и боза, кафе, майонези и салатни сосове, месни и месо-растителни консерви, готови за консумация храни – микробиологични характеристики
  • Смивове и отривки – микробиологични характеристики
  • Козметични продукти – микробиологични характеристики

Лабораториите на ЛИК са оборудвани с високотехнологична и съвременна апаратура: Газов хроматограф с месселективна детекция GC/MS, Течен хроматограф  HPLC, Атомно-абсорбционен спектрометър AAS, Масспектометър с индуктивно свързана плазма ICP/MS, Течен хроматограф с масселективна детекция троен квадрупол LC/MS/MS, Система за йонна хроматография IC.

ЛИК прилага гъвкав обхват на акредитация /Процедура на ЛИК ОПК 702-4 „Гъвкав обхват на акредитация“/ и поддържа актуален списък СпК 702-2/1 с датирани версии на стандарти и документи в рамките на акредитирания си обхват.

В ЛИК работят високо квалифицирани експерти, прилагащи европейските стандарти в своята дейност.

Заявки за извършване на лабораторни услуги се приемат в звеното за административно обслужване на граждани в РЗИ – Плевен.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпитване на води и храни

За справки и информация, включително и жалби и възражения:

тел. 064/823409; 064/823304

 

 

comments: Closed

Comments are closed.