НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ

В бр.51/13.06.2023г. на „Държавен вестник“ на стр.8-9 е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009г. за условията  и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Същата влиза в сила от деня на обнародването .

Промените касаят основно изписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества във връзка със ЗКНВП, както и такива напълно или частично заплащани от НЗОК от лекарите в извънболничната помощ и  във връзка с въвеждане на електронна рецепта при тези дейности. Издадени на хартиен носител специални рецептурни бланки до влизане в сила на Наредбата важат до изтичане на срока им, т. е 7 дни.

По досегашния ред, но не по-късно от 31.12.2023г., остават да работят изпълнителите на болнична помощ и болнични аптеки.

comments: Closed

Comments are closed.