НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

Posted on 15th април 2019 in Новини

Относно: Изменения в законодателството, уреждащо правата на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с писмо от Агенция за социално подпомагане до Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен относно изменения в законодателството, уреждащо правата на хората с увреждания, Ви уведомявам:
В Държавен вестник бр.27 от 02.04.2019г. е публикуван Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания /ППЗХУ/. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия /ПСПСМИ/ са посочени в Приложение №2 към чл.68, ал.1 от ППЗХУ, който гласи „В случаите по чл.73 от Закон за хората с увреждания медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите, ползват целевата помощ са посочени в приложение №2“.
В частта Заключение на медицинските протоколи следва да се вписват за всяко от предписаните ПСПСМИ както точката от Приложение №2 към чл.68, ал.1 от ППЗХУ, така и точката от Заповедта за максималните размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, която се издава от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите и министъра на здравеопазването. Актуална към момента е Заповед №РД01-508/19.06.2018г., публикувана на сайта на Агенцията за хора с увреждания в раздел нормативни актове.
Моля, да се запознаете с настъпилите промени при предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

comments: Closed

Comments are closed.