НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ /ЛКК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Издаване на медицински протоколи от ЛКК за помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с постановление на министерски съвет №60/23.04.2018г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.07.2018г. и на основание писмо от Директора на АСП Плевен относно промени в механизма на изплащане на помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания, моля да спазвате изискванията при изписващи на помощни средства и изделия.

Медицинските условия и необходимите документи са посочени в приложение №7 към чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

В медицинския протокол на ЛКК се посочват вида на помощните средства или медицинските изделия, от които лицето конкретно се нуждае. За медицинските изделия, изработени по поръчка протоколът трябва да съдържа задание/назначение за изработка на конкретно изделие/.

Списък с точните наименования на медицинските изделия се съдържа в Заповед №РД01-508/19.06.2018г., обнародвана в ДВ,бр.54 от 29.06.2018г.

Моля, при изписване на помощни средства да се конкретизира вида на медицинското изделие със съответната точка и буква по Приложение №7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ и Заповед №РД01-508/19.06.2018г.

comments: Closed

Comments are closed.