НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 9th януари 2020 in Новини

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза /обн. ДВ бр. 84, от 25.10.2019г., в сила от 01.01.2020г./, моля председателите и членовете на ЛКК и личните лекари да се запознаят и стриктно да спазват измененията и допълненията от цитирания Правилник.

Чл.24. (8) /в сила от 01.01.2020г./ Решенията на ЛКК се вписват в „Медицински протокол на ЛКК“ по образец съгласно приложение №9.

Чл.27. (4) /в сила от 01.01.2020г. „При издаване на болничен лист ЛКК вписва в медицинския протокол по чл.24, ал.8 всички реквизити по чл.23, ал.1, т. 2.“

Чл.28.(3) /в сила от 01.01.2020/ ЛКК насочва болните за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ по приложение № 9. Към протокола се прилагат придружаващи документи.

Чл.28. (4) /в сила от 01.01.2020 г./ При издаване на „Медицински протокол на ЛКК“ по ал.3 данните съгласно приложение №9 се въвеждат от председателя на ЛКК в информационната база данни /ИБД/. Регистрираният в ИБД медицински протокол на ЛКК се отпечатва, подписва от състава на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

Чл.23.(2) /в сила от 01.01.2020г./Личният лекар, а за лицата които нямат личен лекар-лекуващият лекар/лекар по дентална медицина/, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение №8.

Чл.23.(3) /в сила от 01.01.2020г./При издаване на медицинско направление по ал.2 данните съгласно приложение №8 се въвеждат от личния лекар/лекар по дентална медицина/, а за лицата, които нямат личен лекар- от лекуващия лекар в информационна база данни /ИБД/. Регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

comments: Closed

Comments are closed.