НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ЛЗИБП!

Posted on 24th януари 2024 in Новини

В РЗИ се получи писмо от Изп. Директор на ИА „Медицински надзор“ с вх. №15-32/24.01.2024г., което уведомява за настъпили промени свързани с регистрация и пререгистрация на лечебните заведения, а именно:

  1. Считано от 01.2024 г. се отменя Заповед № РД-01-78/30.06.2020 г. и Заповед № РД-01-22/05.02.2021 г., с които са утвърдени образците, регламентиращи лекарите да бъдат вписвани в Приложение № 2.
  2. Ще бъдат утвърдени нови образци на заявителни документи и образец на удостоверение, съгласно изискванията заложени в Закона за лечебните заведения. Информацията, която ще се изисква ще съдържа данни, които да послужат за водене на публичния регистър по чл. 41 от Закона за лечебните заведения.
  3. До 01.02.2024 година ИА „Медицински надзор“ ще изпрати нови образци на документи, свързани с пререгистрация на всички лечебни заведения, които подават заявление. Към същото следва да се приложат квалификационни документи на лекарите работещи в лечебното заведение, както и декларация придружена с копие на трудов или граждански договор.
  4. Ще бъдат изпратени допълнително утвърдените документи, както и техният формат, който да е съвместим с възможностите за интегриране на информацията в публично достъпен електронен регистър. Таксата, която ще трябва да се заплати е в размер на 10 лева и е съгласно изискванията на чл. 1, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
  5. Всички неприключили преписки в ИА МН ще бъдат преразгледани по новия ред, като лечебните заведения, които са подали документи няма да заплащат нова такса, но ще трябва да допълнят заявлението си с новите изискуеми документи, за което ще бъдат уведомени с писма от Агенцията.

Горните мерки се налагат, за да се гарантира живота и здравето на пациентите, които посещават лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, както и че лечебните заведения следва да докажат по надлежния ред, че посочените от тях лекари действително са в правоотношения с тях.

За настъпилите промени е уведомено  и ръководството на НЗОК .

След получаване на новите образци на документи от ИА „Медицински надзор“ ще бъдете своевременно уведомени.

comments: Closed

Comments are closed.