НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ!

Posted on 25th август 2015 in Новини

В   изпълнение  на  § 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения  /обн.  ДВ, бр.47 от 2014г./ , моля  в  срок до 04.09.2015г.  да представите в РЗИ – Плевен, Дирекция „Медицински дейности“, ул. „Д. Попов“ № 18, ет. 3    диплома за специалност „Обща медицина“ или   документ  за  зачисляване   за   специализация  по „Обща медицина“ към дата 02.06.2015г.

Телефон за връзка: 064/82 80 09, 0878 584 666 – д-р В. Иванова – Директор Дирекция „Медицински дейности“.

comments: Closed

Comments are closed.