На вниманието на заявителите на инвестиционни предложения

Posted on 20th май 2011 in Новини

Уведомявам Ви, че с §25 от Заключителните разпоредби на обнародваната в „Държавен вестник” бр.38/17.05.2011г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №36/2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, е отменена изцяло Наредба №7/1992г. на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Отмяната влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник”.

Упражняването на държавен здравен контрол по съгласуване на устройствени схеми и планове и на инвестиционни проекти в бъдеще ще бъде извършвано съгласно разпоредбите на ЗУТ при спазване изискванията на чл.18 и чл.19 от Наредба №36/2009г. на МЗ. Същият контрол ще бъде упражняван и чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда.

comments: Closed

Comments are closed.