На вниманието на лечебните заведения!

В  ДВ. бр.32 от 2 април 2013г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Необходимо е да обърнете внимание на следните изменения

Съгласно т.6 от Указание на НЦОЗА за работа и движение на първичните документи „Съобщение за смърт“ и „Свидетелство за перинатална смърт“, източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини и мъртворажданията по причини, съобщенията за смърт следва да бъдат получавани от лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и предавани в ТСБ чрез приемо-предавателен протокол, подписан от служител на РЗИ и служител на лечебно заведение (при получаване) и на ТСБ (при предаване).

проемо-предавателен протокол

comments: Closed

Comments are closed.