На вниманието на лечебните заведения в област Плевен

Posted on 23rd октомври 2015 in Информация за лечебните заведения

 

П О К А Н А

 

Със Заповед № РД-01-214/05.10.2015г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2015 г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 30.10.2015 г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

            Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от подаване на офертата.

Лице за контакт: д-р Бонеслав Бонев-Директор Дирекция „НЗБ“ при РЗИ-Плевен – тел. 0887932588.

comments: Closed

Comments are closed.