На вниманието на лицата с висше медицинско образование – лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти

Нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР )

 

На 19.12.2018 г. е обявена трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в интернет сайта на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“: www.specializanti-mh.info

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване за финансиране по проекта е до 30.09.2020г.

Лица за контакт:

Антоанета Димова, координатор на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.: 02/ 93 01 271;

Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, тел.:02/ 93 01 206.

Електронна поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg

comments: Closed

Comments are closed.