На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Posted on 31st юли 2014 in Следдипломно обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от ОПЛ и Заповед № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет – София  приема  документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3. Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност, ако има такава.

4. Копие от удостоверение за регистрация в Регионален център по здравеопазване, извършена в период от 2000 г. до 02.06.2009 г./ , § 6, ал.1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и § 94 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за здравето.

5. Копие от договор с РЗОК при наличие на такъв / първа и последна страница от 2014 г./.

6. Удостоверение от Български лекарски съюз.

Съгласно Заповед № РК36-1245/18.07.2014 г. на Ректора на Му – София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

Документите се подават  в срок  от 23.07.2014 г. до 15.09.2014 г. в отдела  на „СДО и  УБК”, гр. София, бул.”Акад. Ив.Е.Гешов” 15, ет.12, ст.7 от 13.00 до 16.00 часа.

comments: Closed

Comments are closed.