НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 28th февруари 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам: На 14.03.2019г. в 13,00ч. зала №6 на „УМБАЛ Д-р Г.Странски ЕАД“ , бул.‘‘Г.Кочев‘‘№ 8а гр. Плевен свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

comments: Closed

Comments are closed.