На вниманието на управителите/директорите на лечебните заведения в област Плевен

Във връзка с констатирани пропуски в работата на ЛЗ при експертизата на временната неработоспособност от НОИ, НАП, НЗОК и др. институции и неспазване изискванията на нормативните документи и с цел повишаване на контрола от РЗИ по експертизата, следва стриктно да се спазва чл. 23 ал. 1 т. 2  „ б „ и „в” от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и РКМЕ. При издаване на болнични листове от лекуващите лекари /лекарите по дентална медицина /, ОПЛ  и ЛКК на лечебните заведения,  клиничния преглед  и становището за временна неработоспособност следва да се отразяват не само в личната карта /ЛАК /, но и  задължително в амбулаторния лист – бл. МЗ-НЗОК № 1.

comments: Closed tags: ,

Comments are closed.