НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаеми колеги,

В ДВ бр..40 от 31.05.2022г. са публикувани:

Наредба № H-1 от 25.05.2022г. , обн. ДВ бр..40 ,31.05.2022г.

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №10 от 2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266а,ал.2 от ЗЛХПМ, обн. ДВ бр.40, от дата 31.05.2022г.

comments: Closed

Comments are closed.