НА ВНИМАНИЕТО НА ФЕЛДШЕРИ/ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

На основание ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 39 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2024 Г.)      §19, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 22.07.2024г. в 15,00ч. на адрес гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ №45, ет.2 /сградата на Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания    ( Център за психично здраве -дневен стационар) /, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на лекарските асистенти за избор на органи на колегията и на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

comments: Closed

Comments are closed.