НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Posted on 20th май 2022 in Новини, РКМЕ

Относно проблема, касаещ неяснотата за хората с увреждания, чиито експертни решения попадат в хипотезата на § 20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците:

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ПРЕДСТОЯЩО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

„§ 20. (1) (Предишен текст на § 20 – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

(2) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“

comments: Closed

Comments are closed.