ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095110) за събиране на оферти с предмет:

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT)“

Документация към обявата

• Документация

Приложения към обявата

• Приложения

Проект за договор за възлагане на поръчката

• Проект на договор


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

comments: Closed

Comments are closed.