Орган за контрол от вид А

Posted on 24th юни 2013 in Лабораторна дейност

В РЗИ – Плевен функционира Орган за контрол от вида А /ОК А/, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ със Сертификат за акредитация регистрационен №185 ОК, валиден до 23.04.2022г.  ОК А извършва контрол върху параметри на работна среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОК А за извършения контрол са сертификати за оценка на съответствието, придружени с протоколи с резултати. ОК А прилага гъвкав обхват на акредитация (Процедура 7.1-7 Гъвкав обхват на акредитация) и поддържа актуален списък Приложение 03/към Пр 8.3-1 с датирани версии на стандарти и документи в рамките на акредитирания си обхват.


Обхвата на дейността на ОК А включва контрол на:

  • Физични фактори на средата:

–      Микроклимат: температура, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха

–      Осветление

–      Шум: ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане

Заявки за извършване на услуги се приемат в звеното за административно обслужване на граждани в РЗИ – Плевен.

ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на фактори на средата

За справки и информация, включително и жалби и възражения:

тел. 064/823705; 064/823304

comments: Closed

Comments are closed.