Популяризиране на изпълнявани от МЗ проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове на ЕС

Към настоящия момент МЗ е бенефициент по проекти в изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС.

 

     Проект BG051РО001 – 6.2.18 – 0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В България” има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги., чрез постигането на две взаимосвързани специфични цели:

1. Подобряване достъпа на 1000 служители на доставчици на здравни услуги до обучения за придобиване на специалност до края на2014 г.

2. Усъвършенстване на съществуващите и  въвеждане на нови управленски практики, имащи отношение към условията и реда на придобиване на специалност в здравеопазването.

По програмата е предвидено лекарите специализанти да бъдат стимулирани да продължат специализацията си, като МЗ поеме таксата за обучение, предоставя две минимални работни заплати месечно при определени условия, както и предоставя медицинско облекло и медицинска апаратура на всеки участник в проекта.

За повече информация : мл.експерт Деница Димитрова, отдел „Управление на международни проекти”, тел. 02 9301 255, e-mail dedimitrova@mh.government.bg

 

     Проект BG051PO001-5.3.02  „Спри и се прегледай” цели въвеждане на модел на организиран популационен скриниг на три вида ракови заболявания в България.

Към момента проектът  е в реална фаза на изпълнение – провеждат се както хепанинги, обиколки и кампании по места, така и прегледи на три вида локализации :  рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката при жените и колоректален карцином при двата пола.

За въпроси и повече информация се обръщайте към Катя Ивкова, държавен експерт в отдел „Управление на международни проекти”и ръководител на проекта, тел.02 9301 203, e-mail  kgecheva@mh.government.bg

comments: Closed

Comments are closed.