П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите през 2022г. за приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие /2022-2023г./ към Националната стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030г./, приета с Решение №278/05.05.2022г. на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-355/27.07.2022г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2022г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 09.09.2022г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Лиляна Йорданова – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879398004.

comments: Closed

Comments are closed.