АНТИКОРУПЦИЯ

Posted on 14th февруари 2011 in Новини

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на РЗИ насърчава всички граждани да бъдат непримирими към корупцията, да сигнализират за случаите на корупция и активно да допринасят за повишаване на ефективността на работата на институцията.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РЗИ – Плевен.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!


Подаване на сигнали за злоупотреби с власт, незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Регионална здравна инспекция – Плевен, могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com
  • на „Горещ телефон“ 064/ 823304
  • чрез Звеното за административно обслужване на РЗИ – Плевен: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7
  • чрез пощенската кутия в административната сграда на РЗИ – Плевен: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на РЗИ – Плевен: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7
  • чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики – http://anticorruption.government.bg/
  • чрез формата за сигнал за корупция на интернет страницата на Министерство на здравеопазването

 При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

– трите имена, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя

– имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност

– конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено

– позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация

– дата на подаване на сигнала

Към сигнала може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.


Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни:

  • да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала
  • да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала
  • да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.


ВАЖНО!

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:

– получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала

– сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон

За анонимни се считат и сигнали, за които е направен опит, от оторизирани от директора на РЗИ – Плевен лица за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

comments: Closed

Comments are closed.