Туларемия

Първи случай на туларемия в област Плевен

Клинични форми на туларемията:

  • ангинозно-бубонна
  • белодробна
  • очно-бубонна
  • Абдоминална/чревна/
  • Кожно-бубонна

Насоченост за туларемия при:

  • Болни с лимфаденити;
  • Персистиращи лимфаденити, пневмонии и конюнктивити, неповлияващи се от обичайното антибиотично лечение;
  • Неясни фебрилни състояния.

 

Мерки:

1.При съмнение за заболяване от туларемия незабавно се уведомява РЗИ – Плевен, отдел “Противоепидемичен контрол” на тел. 064 823759 и се изпраща бързо известие, съгласно Наредба №21/18.07.2005 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, изм. и доп. в ДВ бр.56 от 08.07.2014г.

2.Болният  се насочва за консултация и хоспитализация в инфекциозно отделение.

3.Диагнозата се поставя серологично. Серумната проба се изпраща в НЦЗПБ – София, бул.”Столетов” № 44А, лаборатория по особено опасни  бактериални инфекции – д-р Ненова.

информационен материал

comments: Closed

Comments are closed.