21 НОЕМВРИ 2019Г. МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Posted on 19th ноември 2019 in Новини

„Спри сега за по-добро здраве утре“

Според данни от „Здравния профил за България“, 2017 г. https://ec.europa.eu/healtli/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_bulgarian.pdf, източник Европейската комисия, разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28 % от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35 %) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21 %, след Хърватия), докато 30 % от 15-годишните момичета, което е най-високото равнище в ЕС – са редовни пушачи. Във връзка с горепосоченото по повод на 21 ноември 2019 г. Международния ден без тютюнопушене, Министерство на здравеопазването предлага мотото: „Спри сега за по-добро здраве утре“ Спирането на тютюневите изделия, съдържащи и не съдържащи тютюн има непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти – тези ползи се проявяват както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

comments: Closed

Comments are closed.