Search Results

Информация за ТЕЛК

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ УМБАЛ „Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, […]

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия)

ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи. Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само […]

В А Ж Н О!!!

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК Уведомяваме Ви, че е необходимо да подготвите и подадете необходимите документи при предстоящо преосвидетелстване най-малко 3 месеца преди изтичане срока на последното експертно решение. Необходими документи: Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската […]

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Относно проблема, касаещ неяснотата за хората с увреждания, чиито експертни решения попадат в хипотезата на § 20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците: УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2022

Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 01.11.2022г. РЗИ Лечебно заведение № Лечебно заведение Адрес на Лечебно заведение ЛКК № Вид ЛКК ЛКК по Работно време Плевен 1524134003 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-ПЛЕВЕН“ЕООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен ПЛЕВЕН „САН СТЕФАНО“1 15241340032210361 Специализирана ЛКК Неврохирургия сряда от 14:00ч до 16:00ч Плевен 1524134005 ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ПЛЕВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен […]

В А Ж Н О

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно […]

ВАЖНО!

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл.и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата […]

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на […]

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ВЪПРОСИ С МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

РЗИ/РКМЕ-Плевен 064/886 219 ТЕЛК-Плевен I-състав 64/886 486 064/886 128 II-състав 064/886 489 III-състав 064/886 493