Search Results

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, […]

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия)

ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи. Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само […]

В А Ж Н О

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно […]

ВАЖНО!

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл.и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата […]

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на […]

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ВЪПРОСИ С МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

РЗИ/РКМЕ-Плевен 064/886 219 ТЕЛК-Плевен I-състав 64/886 486 064/886 128 II-състав 064/886 489 III-състав 064/886 493

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза /обн. ДВ бр. 84, от 25.10.2019г., в сила от 01.01.2020г./, моля председателите и членовете на ЛКК и личните лекари да се запознаят и стриктно да спазват измененията и допълненията […]

Съобщение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139 ОТ 6 ЮНИ 2019г . за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №120 на Министерски съвет от 2017г. (обн., ДВ, бр.51 от 2017г.; изм. и доп. Бр.62 и 64 от 2018г.) Преходни и заключителни разпоредби §3. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018г. […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2020г. СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ„ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН Заповед №РД-02-2/15.01.2019г. Заповед №РД-02-4/01.02.2019г. Заповед №РД-02-5/01.03.2019г. Заповед №РД-02-6/01.04.2019г. Заповед №РД-02-7/30.04.2019г. Заповед №РД-02-8/03.06.2019г. Заповед №РД-02-10/01.07.2019г. Заповед №РД-02-11/01.08.2019г. Заповед №РД-02-11-А/08.08.2019г. Заповед №РД-02-14/02.09.2019г. Заповед №РД-02-16/31.10.2019г. Заповед №РД-02-17/07.11.2019г. Заповед […]

Формуляри и бланки

От тук можете да изтеглите образци на заявления, които са извън категория „Административни услуги“, предлагани и извършвани от РЗИ – Плевен: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне състава на Обща и Специализирани ЛКК ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промени, касаещи състава на ЛКК ЗАЯВЛЕНИЕ за възстановяване на експлоатацията на обект/ на части от обект/ на дейност ЗАЯВЛЕНИЕ за медикодиагностични изследвания Приемно-предавателен […]