Орган за контрол от вид А

Posted on 24th юни 2013 in Лабораторна дейност

В РЗИ – Плевен функционира Орган за контрол от вида А /ОК А/, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ със Сертификат за акредитация регистрационен №185 ОК, валиден до 23.04.2022г.  ОК А извършва контрол върху параметри на работна среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОК А за извършения контрол са сертификати за оценка на съответствието, придружени с протоколи с резултати.

Обхвата на дейността на ОК А включва контрол на:

 • Физични фактори на средата:

–      Микроклимат: температура, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха

–      Осветление

–      Шум: ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане

Заявки за извършване на услуги се приемат в звеното за административно обслужване на граждани в РЗИ – Плевен.

За справки и информация, включително и жалби и възражения:

тел. 064/823705; 064/803191

Лабораторно изпитвателен комплекс

Posted on 21st юни 2013 in Лабораторна дейност

ЛИК е обособена част от структурата на РЗИ, с декларирана и осигурена от ръководството на РЗИ независимост. ЛИК има акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006  и притежава Сертификат за акредитация регистрационен №247 ЛИ, валиден до 06.02.2022г. Изградената Система за управление на качеството гарантира точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати.

ЛИК извършва изпитване на следните групи продукти:

 • Води: питейни води, води от плувни басейни.
 • Храни: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и кореноплодни, варива, зеленчуци, плодове, ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, подправки, безалкохолни напитки и боза, бутилирани води, кафе, майонези и салатни сосове, детски храни, трапезна сол, месни и месо-растителни консерви, готови за консумация храни.
 • Смивове и утривки

Акредитирания обхват на ЛИК включва голям набор от характеристики:

 • Физикохимични показатели
 • Микробиологични показатели
 • Съдържание на остатъци от пестициди
 • Съдържание на микотоксини
 • Съдържание на нитрати
 • Съдържание на консерванти
 • Съдържание на тежки метали

Лабораториите на ЛИК са оборудвани е с най-съвременна аналитична апаратура: Газов хроматограф с месселективна детекция GC/MS, Течен хроматограф  HPLC, Атомно-абсорбционен спектрометър AAS.

В ЛИК работят високо квалифицирани експерти, прилагащи европейските стандарти в своята дейност.