Орган за контрол от вид А

Posted on 24th юни 2013 in Лабораторна дейност

В РЗИ – Плевен функционира Орган за контрол от вида А /ОК А/, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ със Сертификат за акредитация регистрационен №185 ОК, валиден до 23.04.2022г.  ОК А извършва контрол върху параметри на работна среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОК А за извършения контрол са сертификати за оценка на съответствието, придружени с протоколи с резултати. ОК А прилага гъвкав обхват на акредитация (Процедура 7.1-7 Гъвкав обхват на акредитация) и поддържа актуален списък Приложение 03/към Пр 8.3-1 с датирани версии на стандарти и документи в рамките на акредитирания си обхват.


Обхвата на дейността на ОК А включва контрол на:

  • Физични фактори на средата:

–      Микроклимат: температура, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха

–      Осветление

–      Шум: ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане

Заявки за извършване на услуги се приемат в звеното за административно обслужване на граждани в РЗИ – Плевен.

ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на фактори на средата

За справки и информация, включително и жалби и възражения:

тел. 064/823705; 064/823304

Лабораторен изпитвателен комплекс

Posted on 21st юни 2013 in Лабораторна дейност

ЛИК е обособена част от структурата на РЗИ, с декларирана и осигурена от ръководството на РЗИ независимост. ЛИК има акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018  и притежава Сертификат за акредитация регистрационен №247 ЛИ, валиден до 09.02.2026г. Изградената Система за управление на качеството гарантира точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати.


ЛИК при РЗИ Плевен извършва изпитване на следните продукти и характеристики:

  • Води: питейни води; води от плувни басейни; бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – физикохимични и микробиологични характеристики
  • Храни: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, зеленчуци, плодове, ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, подправки, безалкохолни напитки и боза, кафе, майонези и салатни сосове, месни и месо-растителни консерви, готови за консумация храни – микробиологични характеристики
  • Смивове и отривки – микробиологични характеристики
  • Козметични продукти – микробиологични характеристики

Лабораториите на ЛИК са оборудвани с високотехнологична и съвременна апаратура: Газов хроматограф с месселективна детекция GC/MS, Течен хроматограф  HPLC, Атомно-абсорбционен спектрометър AAS, Масспектометър с индуктивно свързана плазма ICP/MS, Течен хроматограф с масселективна детекция троен квадрупол LC/MS/MS, Система за йонна хроматография IC.

ЛИК прилага гъвкав обхват на акредитация /Процедура на ЛИК ОПК 702-4 „Гъвкав обхват на акредитация“/ и поддържа актуален списък СпК 702-2/1 с датирани версии на стандарти и документи в рамките на акредитирания си обхват.

В ЛИК работят високо квалифицирани експерти, прилагащи европейските стандарти в своята дейност.

Заявки за извършване на лабораторни услуги се приемат в звеното за административно обслужване на граждани в РЗИ – Плевен.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпитване на води и храни

За справки и информация, включително и жалби и възражения:

тел. 064/823409; 064/823304